Proposition Fler elever i fler skolor

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen för att ge fristående skolor större möjligheter att ta emot elever som har bott i Sverige så kort tid att de inte haft möjlighet att stå i kö. Propositionen är framtagen som en del i överenskommelsen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Det kraftigt ökade antalet asylsökande under hösten 2015, varav många barnfamiljer och ensamkommande barn, har i flera kommuner lett till en stor ökning av antalet elever på kort tid. Det ställer stora krav på skolväsendet när det gäller nya skolplatser. Det ökade elevantalet har medfört ett behov av att bättre kunna utnyttja skolväsendets samlade resurser. Ett sätt att bidra till ett bättre resursutnyttjande är att ge fler fristående skolor möjlighet att ta emot nyanlända elever.

En elev som nyligen har anlänt till landet har inte samma möjligheter att välja en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som tillämpar kötid som urvalsgrund och som har fler sökande än platser, som elever som har varit bosatta i Sverige en längre tid och har haft möjlighet att i tid ställa sig i kö.

Propositionen innehåller ett förslag till lag om ändring i skollagen. Den innehåller också regeringens bedömning om en förordning om en särskild kvot i fristående skolor.

En huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som använder anmälningstid som en urvalsgrund bör få välja att ta emot ett begränsat antal elever per läsår (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande. Den särskilda kvoten bör vara max 5 procent och avse elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret och som därmed inte haft samma möjlighet som andra att ställa sig i kö till en skola.

Mer kan dock behöva göras i fler skolor. Många kommuner gör redan i dag mycket för att fler skolor ska vara med och dela på ansvaret. Det finns anledning för kommunerna att lära av varandra och ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet. För att underlätta detta arbete arbetar vi vidare för att uppfylla resterande delar av migrationsöverenskommelsen, exempelvis vad gäller att kommuner till större del ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark