Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen möjliggör snabbare beslutsprocess genom ändringar i jaktförordningen

Publicerad

Regeringen beslutade i går att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess.

Beslutet om ändringar i jaktförordningen (1987:905) och förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet innebär att Förvaltningsrätten i Luleå blir specialforum för överklaganden av jaktbeslut avseende björn, varg, järv, lo och kungsörn. Vidare innebär ändringen att beslut om licensjakt efter varg som huvudregel får fattas senast den 1 oktober. De år som miniminivåer ska fastställas får beslut om licensjakt efter varg istället fattas senast den 15 oktober.

- Det är glädjande att vi med dessa ändringar kan få lite ordning och reda vid beslut om jakt. Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut tas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringsbeslutet från i går innebär också att beslut om jakt efter andra arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och beslut om jakt efter vilda fåglar (utöver kungsörn) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det för även med sig att Naturvårdsverket inte längre ska vara en instans i överprövningskedjan.

Det införs också en bestämmelse som innebär att ärenden om jakt efter arter som skyddas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet ska handläggas skyndsamt.

Ändringarna träder i kraft den 20 juni.

Faktaruta:

De nu beslutade ändringarna grundar sig på förslagen i promemorian Ändring av jaktförordningen och förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet, som remitterats under våren 2016.

Frågan om specialforum för vissa jaktbeslut har även remitterats under hösten 2015 genom promemorian Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 18 december 2015 att överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen (1987:905) står i strid med unionsrätten såvitt gäller jakt efter en art som skyddas av rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet).

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00