Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen ser över styrningen av digitala tjänster

Publicerad

Regeringen gav igår, den 19 maj, Hans-Eric Holmqvist i uppdrag att leda utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag. Nationella digitala tjänster som t.ex. Mina Meddelanden och Svensk e-legitimation är avgörande förutsättningar för digitaliseringen av offentlig sektor. Flera rapporter har pekat på att potentialen i tjänsterna inte nyttjas fullt ut och att det finns behov av en mer effektiv styrning av de nationella digitala tjänsterna. Regeringen har därför utsett Hans-Eric Holmqvist till särskild utredare med ansvar för utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning.

- Vi behöver bli bättre på att samverka digitalt genom att använda gemensamma lösningar i hela förvaltningen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Styrningsfrågorna är centrala. Vi måste få en effektivare styrning när det gäller utveckling och införande av digitala tjänster som används av alla myndigheter, kommuner och landsting. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara innovationskraften i näringslivet och hitta former för samarbete med företagen som utvecklar de digitala tjänsterna.

Utredningen ska analysera och lämna förslag till utformning av:

  • organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna
  • åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och
  • samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna

Utredaren Hans-Eric Holmqvist är styrelseordförande i Statens tjänstepensionsverk och har tidigare bl.a. lett utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten och varit generaldirektör för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00