Regeringen utreder delningsekonomins inverkan på svenska konkurrensförhållanden

Konkurrensverket ska analysera hur den växande delningsekonomin och e-handeln påverkar konkurrensförhållandena i Sverige. Det beslutade regeringen under torsdagens regeringssammanträde.

Regeringen vill främja en positiv utveckling av delningsekonomin. Regeringen ger därför Konkurrensverket i uppdrag att utreda om det finns hinder som hämmar utvecklingen av effektiv konkurrens eller åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en effektiv tillsyn och konkurrens mellan företag inom delningsekonomin och den konventionella ekonomin.

- Det pågår just nu en rad diskussioner om delningsekonomi och e-handel, bland annat om internetplattformars starka ställning och i samband med att UberPop läggs ned. Vi behöver ta ett brett grepp kring konkurrensaspekterna av dessa nya företags framväxt för att säkerställa både en gynnsam utveckling och rättvis konkurrens, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Konkurrensverket ska även titta närmre på de möjligheter och utmaningar som finns för att uppnå effektiv konkurrens och väl fungerande marknader. Om myndigheten ser ett behov av åtgärder på området ska sådana förslag lämnas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.

Kontakt

Tora Heckscher
Vik. Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Mobil 072-212 62 64
e-post till Tora Heckscher