Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regler om tilläggsbelopp förtydligas

Publicerad

Riksdagen har nu beslutat om ändringar i skollagen i enlighet med regeringens förslag i propositionen Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever och regeringen har beslutat om de aviserade förändringarna i skolförordningen och gymnasieförordningen. Syftet är att förtydliga bestämmelserna och säkerställa att enskilda förskole- och skolhuvudmän får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

Ändringarna i skollagen förtydligar att det tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever som ges till enskilda huvudmän för förskolor och skolor ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

I skolförordningen och gymnasieförordningen tydliggörs samtidigt att tilläggsbelopp även ska kunna lämnas för extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i undervisningen, till exempel till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Förändringarna innebär att det syfte som finns angivet i förarbetena till dagens bestämmelser om tilläggsbelopp tydligare kommer till uttryck i författningstexten.

Bakgrunden till ändringarna är att lagstiftningen har varit otydlig vilket har medfört att tillämpningen blivit mer restriktiv än vad som varit meningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.