Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa

Publicerad

I höstens budgetöverenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet aviserades att tandvården stegvis ska bli avgiftsfri för unga vuxna upp till 23 års ålder, att preventivmedel ska bli kostnadsfria för personer under 21 samt att öppenvården ska avgiftsbefrias för äldre från 85 år och uppåt. Nu beslutar regeringen om en lagrådsremiss med de författningsändringar som krävs för att reformerna ska genomföras.

– Genom att sänka trösklarna till olika tidiga och förebyggande insatser för unga och äldre kan vi bidra till en bättre hälsa på olika områden. Om fler äldre söker hjälp tidigt, om fler unga grundlägger ett stabilt besöksmönster hos tandvården och fler oönskade graviditeter undviks sparar vi både mänskligt lidande och senare vårdresurser, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Regeringens reformer på området består av i huvudsak tre delar:

  1. Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kommer ändras så att varor som ingår i läkemedelsförmånen och förskrivs enbart i så kallat födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor blir kostnadsfria för personer upp till 21 års ålder.
  2. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ändras så att vårdavgifter eller andra avgifter för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet inte får tas ut för patienter som är 85 år eller äldre.
  3. Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård kommer höjas i tre steg fr.o.m. 2017 till 2019, från det år man fyller 21 år till 23 år.

I budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet aviserades att höjningen av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård skulle genomföras i två steg fr.o.m. 2017. Efter bearbetning av remissynpunkterna kommer reformen i stället att genomföras i tre steg.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00