Pressmeddelande från Miljödepartementet

Bred enighet i riksdagen bakom förslag till Sveriges framtida klimat- och luftvårdspolitik

Publicerad

Det finns en bred parlamentarisk uppslutning bakom de förslag till klimatmål, strategier och åtgärder som presenteras i Miljömålsberedningens slutbetänkande, En Klimat- och Luftvårdsstrategi för Sverige, och som idag överlämnas till statsråden Isabella Lövin och Karolina Skog.

- I förslaget till klimatstrategi har sex av riksdagens partier enats om en långsiktig inriktning av politiken. Det sänder en tydlig signal till alla aktörer i samhället. De förslag Miljömålsberedningen nu presenterar kommer med stor sannolikhet att bli stommen i Sveriges framtida klimatpolitik - oavsett regerin, säger Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman i en kommentar.

Förslaget innebär att Sverige ska ha nettonoll-utsläpp senaste 2045, varav minst 85 % reduktion av utsläppen i Sverige. Två etappmål föreslås – 63 % reduktion till 2030 och 75 % reduktion till 2040. En möjlighet till flexibilitet har byggts in i målen genom att maximalt 8 % av reduktionen 2030 kan ske med kompletterande åtgärder, som t ex utsläppskrediter i andra länder eller ökade sänkor i skog eller jordbruk.

Beredningen föreslår också ett mål för reduktion av utsläppen inom inrikes transporter på minst 70 % till 2030.

Målet för transportsektorn är ambitiöst och förutsätter en kombination av snabb elektrifiering, en kraftig expansion av klimatsmarta bränslen, överföring av gods till järnväg och sjöfart samt åtgärder i tätorter för att gynna kollektivtrafik, cykel och gång.

Betänkandet omfattar en rad förslag inom områden som stadsplanering, bostäder och byggande, jordbruk och livsmedel, näringspolitik och energi- och materialhantering. Beredningen presenterar också förslag som rör ett utvecklat samarbete mellan näringsliv och stat som en viktig del i en strategi för att minska utsläppen från bl a järn- och stålindustrin.

Beredningen lyfter dessutom fram vikten av åtgärder för fortsatt utveckling av en biobaserad ekonomi, där nya biobaserade produkter från skog, jordbruk eller vattenbruk kan ersätta fossilbaserade produkter.

Betänkandet innehåller också förslag till en samlad strategi för svensk luftvårdspolitik. Förslagen i strategin bidrar till en utveckling mot förbättrad luftkvalitet i tätorter, där de högsta halterna av luftföroreningar förekommer. Genomförandet leder till betydande minskningar av de stora samhällsekonomiska kostnaderna för sjukvård, bortfall av arbete och förtida dödsfall, som idag uppskattats till 30-42 miljarder årligen. Beredningens förslag minskar även risken för att Sverige fälls av EU-domstolen för överskridande av EUs gränsvärde för partiklar, något som skulle kunna innebära böter på i storleksordningen 30 till 200 miljoner kronor per år.

Presskontakt

Anders Wijkman
fd Ordförande i miljömålsberedningen
Mobil 070-630 10 52
Stefan Nyström
Kanslichef Miljömålsberedningen
Mobil 070-844 88 75