Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kartläggning identifierar allvarliga risker för den personliga integriteten

Publicerad

I maj 2014 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att kartlägga och analysera företeelser i samhället, inom både privat och offentlig sektor, som kan ha påverka den personliga integriteten.

Idag presenterar kommittén sin kartläggning av de faktiska och potentiella integritetsrisker som en vanlig medborgare kan utsättas för. En grundläggande slutsats är att den fredade zon medborgare har rätt till minskar samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. För att förbättra kunskapen om utvecklingen för den personliga integriteten, föreslår kommittén att Datainspektionen varje år ska rapportera om den samlade utvecklingen till regeringen och riksdagen.

I delbetänkandet presenteras också ett stort antal områden och företeelser som kan innebära en risk för den personliga integriteten. Företeelserna har delats in i olika kategorier beroende på vilken risk de utgör för den personliga integriteten.

Bland det som bedöms ha en påtaglig risk för den personliga integriteten finns bland annat olika former av e-förvaltning inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig information. Även polisens spaningsmetoder och den signalspaning som bedrivs av försvarsunderrättelseverksamhet och militär säkerhetstjänst bedöms innebära en påtaglig risk för den personliga integriteten.

Det som är förknippat med den högsta risken för den personliga integriteten handlar oftast om den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som stora delar av befolkningen genomgår. Bland dessa finns arbetsgivares möjligheter till övervakning av anställda och informationshanteringen inom hälso- och sjukvård, inte minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontroller. Även den omfattande kartläggning av enskilda som sker när personer använder diverse appar eller sociala medier utgör en hög risk för den personliga integriteten samtidigt som kommittén är medveten om de stora fördelar som digitala tjänster medför för den enskilde.

Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast 1 juni 2017 och ska då presentera förslag till åtgärder som skulle kunna vidtas för att motverka de risker som identifierats.

SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av Integritetskommittén

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Göran Gräslund
Ordförande i Integritetskommittén
Mobil 0706-26 34 77
e-post till Göran Gräslund