Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp

Publicerad

Regeringen har den 22 juni beslutat om en uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen gäller för 2016-2018 och innehåller 23 åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän.

Den nya handlingsplanen, som är en fortsättning på föregående periods handlingsplan som sträckte sig 2014-2015, utgår från barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

- Inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. Vi måste tidigt upptäcka barn som riskerar att utsättas för dessa brott och se till att det finns en god kunskap hos yrkesverksamma, men även att barn känner till sina rättigheter. Därför är regeringens uppdaterade handlingsplan med åtgärder viktig, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Sedan 2014 har regeringen vidtagit åtgärder för att se över aktuell lagstiftning, få en ökad samordning och samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, genomföra insatser för att stärka barns kunskap om sina rättigheter samt drivit frågan i det internationella arbetet.

Regeringen har identifierat de viktigaste utmaningarna i det fortsatta arbetet. Åtgärderna i den nya handlingsplanen ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och även beakta ett hbtq-perspektiv. Åtgärderna ska även bidra till regeringens jämställdhetspolitiska delmål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet

Ett urval av åtgärder i handlingsplanen:

  • Som regeringen offentliggjorde i maj inrättas en ambassadör för det internationella samarbetet mot människohandel.
  • Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm att göra en systematisk granskning av alla polisanmälningar om misstänkt människohandel med barn mellan 2015-2016.
  • Länsstyrelsen i Stockholms län får även i uppdrag att fortsätta att bidra till att öka medvetenheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism, resande och barnhemsturism.
  • Polismyndigheten får i uppdrag att föreslå åtgärder för att bekämpa olika typer av sexualbrott mot barn.
  • Regeringen fortsätter att bidra till finansieringen av arbetet med att förebygga sexualbrott mot barn som bedrivs vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) vid Karolinska sjukhuset.
  • Ökad kunskap om ensamkommande barn som försvinner. Uppdrag till Barnombudsmannen.
  • Vidareutveckla kompetensen hos åklagare om människohandel och sexuella övergrepp genom Åklagarmyndighetens projekt.
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset tar fram modell för bättre stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och/eller fysiskt våld.
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset får också medel för att sprida information till barn om deras rättigheter och var de kan vända sig om de eller en vän har utsatts för sexuella övergrepp.
  • Statens skolverk har i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som bland annat innefattar insats för att förbättra kompetensen om säker och kritisk användning av internet.

Regeringen har beslutat att lämna handlingsplanen i sin helhet till riksdagen i form av en skrivelse (Skr. 2015/16:192).

Presskontakt

Maria Soläng
T f pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.