Innehållet publicerades under perioden

-

Ny lagstiftning för gränsöverskridande e-legitimation och betrodda tjänster

I dag, den 2 juni, har regeringen fattat beslut om utfärdande av en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (prop. 2015/16:72). EU-förordningen skapar viktiga förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer och betrodda tjänster inom EU och ger bl.a. möjligheter för svenska myndigheter att ta emot europeiska medborgare i sina e-tjänster.

– Genom eIDAS-förordningen och den kompletterande nationella lagstiftningen underlättar vi för privatpersoner och företag i kontakten med myndigheter i andra EU-länder, och tar ett stort steg i riktning mot en digital inre marknad, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

EU-förordningen (den s.k. eIDAS-förordningen) skapar centrala förutsättningar för gränsöverskridande användning av säkra e-legitimationer, och möjliggör i förlängningen för exempelvis svenskar boende i utlandet att använda sin europeiska e-legitimation även för kontakt med svenska myndigheter. Då kan till exempel en dansk eller spansk e-legitimation användas för att inkomstdeklarera elektroniskt hos Skatteverket. På motsvarande sätt kommer en svensk e-legitimation kunna användas i europeiska e-tjänster, för att exempelvis hantera pensionsutbetalningar eller universitetsansökningar.

Dessutom skapas ett ramverk för betrodda tjänster som gör det lättare att anskaffa kvalitetssäkrade tjänster för t.ex. elektroniska underskrifter och tidsstämplar på den europeiska marknaden.

Lagen med kompletterande bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2016, vilket sammanfaller med datumet för eIDAS-förordningens tillämpning.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lagen med kompletterande bestämmelser

Lagen med kompletterande bestämmelser reglerar bl.a. viktiga frågor kring granskning, certifiering och tillsyn av betrodda tjänster, och i förordning pekas även Post- och telestyrelsen ut som ansvarig tillsynsmyndighet för betrodda tjänster. E-legitimationsnämnden får genom en ändring av sin instruktion ansvar för att fullgöra Sveriges samarbetsskyldigheter enligt förordningen, samt för drift och förvaltning av den svenska tekniska förbindelsepunkten.

E-legitimationsnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av den centrala tekniska arkitektur som krävs för att kunna hantera europeiska e-legitimationer i svenska digitala tjänster, samt kartlägga behov och bedriva informationsinsatser och pilotprojekt.
Skatteverket har i sin tur fått i uppdrag att utreda möjligheterna till koppling mellan en utländsk e-legitimation och en individs svenska personnummer eller styrkta samordningsnummer samt att lämna de nödvändiga författningsförslag som krävs.

Lagen med kompletterande bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2016, vilket sammanfaller med datumet för eIDAS-förordningens tillämpning. Från och med den 29 september 2018 ställer förordningen krav på svenska myndigheter att erkänna särskilt anmälda europeiska e-legitimationer i nationella e-tjänster.