Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tillsätter en översyn av arbetsmarknadspolitikens roll och gränser samt Arbetsförmedlingens uppdrag

Publicerad

Regeringen avser att i morgon fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en bred översyn av hur statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det berättade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid en pressträff i Rosenbad i dag.

Ladda ner:

– Det sker över en miljon rekryteringar på svensk arbetsmarknad varje år. Arbetsmarknadsläget har förbättrats samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det ställer stora krav på arbetsmarknadspolitikens effektivitet och möjlighet att samverka med arbetsgivare, kommuner, parter, utbildningssystem och andra aktörer. Utredningen har ett brett uppdrag att komma med de förslag som krävs för att uppnå detta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En väl fungerande arbetsmarknad är till nytta för arbetstagare och arbetsgivare och för samhället i stort. Den kännetecknas av en hög nivå på sysselsättningen och en produktiv användning av arbetskraften. För att på lång sikt säkerställa att samhällets samlade resurser används så effektivt som möjligt ska en särskild utredare analysera hur statens åtagande i dessa frågor och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas.

Utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag om:

  • hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt, exempelvis när det gäller styrning i form av reglering och finansiering i förhållande till utförande,
  • hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning,
  • hur utbildning och andra insatser inom arbetsmarknadspolitiken bör förhålla sig till skolväsendet, universitet och högskolor samt folkbildningen,
  • hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll, samt hur förutsättningarna för samverkan och ansvarsfördelning kan förbättras,
  • huruvida Arbetsförmedlingen som huvudsaklig statlig aktör för en väl fungerande arbetsmarknad har ett ändamålsenligt uppdrag, och
  • hur användningen av olika typer av externa leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Arbetsmarknadens främsta aktörer är individen som arbetar eller söker arbete och arbetsgivaren. Däremot påverkar många andra aktörer, både statliga, regionala, kommunala, ideella och privata, hur arbetsmarknaden fungerar. Genom utformningen av exempelvis regelverk, finansiering, organisation och styrning av statliga myndigheter kan bättre förutsättningar skapas för ett samspel mellan dem, så att samhällets samlade resurser utnyttjas bättre. Det är viktigt att det statliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken är tydligt.

Arbetsförmedlingen spelar som den huvudsakliga statliga myndigheten inom arbetsmarknadspolitiken en viktig roll i att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Myndigheten står inför stora utmaningar och har påbörjat ett genomgripande internt förändringsarbete. Utredaren ska analysera hur Arbetsförmedlingens uppdrag på lång sikt bör utformas för att mest effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns i dag fler aktörer som bidrar till matchningen, till exempel omställningsorganisationerna, men Arbetsförmedlingen har en viktig roll för dem med svagare ställning på arbetsmarknaden. Många av dem behöver dock stöd och insatser utanför myndighetens ansvarsområde, till exempel inom skolväsendet eller av socialtjänsten.

Förutom de insatser som ges i Arbetsförmedlingens regi levereras tjänster av externa aktörer. Det ger flexibilitet och skapar ökade möjligheter för innovation, men skapar samtidigt nya behov och kostnader kring till exempel upphandling, uppföljning och kontroll. Hur externa leverantörer kan användas för att tillföra mest mervärde till arbetet för en väl fungerande arbetsmarknad behöver analyseras.

Utbildning är ofta avgörande för att människor ska få arbete. Rätt utbildning är inte bara viktigt vid inträde på arbetsmarknaden utan även för att människor ska kunna ställa om för att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildningspolitiken lägger grunden för en framgångsrik jobbpolitik där såväl inrikes som utrikes föddas kompetens effektivt kan tas till vara. Det blir allt viktigare med ett väl fungerande samspel mellan olika former av utbildning och mellan utbildning och insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Det behöver finnas en väl fungerande vägledning kring studier och yrken inför val som påverkar inträdet på arbetsmarknaden och kring möjligheter mitt i yrkeslivet. Kommunerna ansvarar för studie- och yrkesvägledning enligt skollagen men det ansvar Arbetsförmedlingen har för yrkesvägledning är i dag mindre tydligt.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson avser att utse Cecilia Fahlberg till särskild utredare i Utredningen om det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag. Cecilia Fahlberg är i dag styrelseledamot och vice ordförande i Alecta. Hon har tidigare varit ordförande i fackförbundet Unionen åren 2008-2015, ordförande i förhandlings- och samverkansrådet PTK åren 2009-2015, och dessförinnan vice ordförande och förbundssekreterare i fackförbundet Tjänstemannaförbundet HTF. Cecilia Fahlberg har en filosofie kandidatexamen i ekonomi och har tidigare arbetat som bland annat marknadschef.

De delar av uppdraget som rör vägledning samt externa leverantörer ska redovisas senast den 31 oktober 2017. Delredovisningen ska även innehålla en övergripande kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun fungerar i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00