Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter två utredningar för ordning och reda i välfärden

Publicerad

Som en del i arbetet med att se till att varje skattekrona används till det den är avsedd för har regeringen i dag beslutat att tillsätta en ny delegation för att minska felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av välfärden. Förutom denna delegation, som annonserades i regeringsförklaringen, tillsätts även en utredning om bidragsbrottslagen.

- I Sverige har vi med rätta stort förtroende för myndigheter och våra välfärdssystem. Det här handlar om att bibehålla det förtroendet, säger finansminister Magdalena Andersson.

En delegation mot överutnyttjande och felaktiga utbetalningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Delegationen kommer att ledas av landshövdingen Sven-Erik Österberg.

Delegationen ska bland annat ta fram faktaunderlag om omfattningen av felaktiga utbetalningar till regeringen. Den ska också lämna förslag på mål och resultatindikatorer som gör det möjligt för regeringen att samlat kunna följa upp myndigheternas insatser och resultatet av dem. Delegationen ska komplettera andra utredningar inom området, särskilt den utredning som ser över välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet.

Utredningen ska redovisa en slutrapport den 1 december 2019, men presentera årliga delrapporter fram till dess.

En utredning om bidragsbrottslagen

Regeringen har också beslutat att tillsätta en särskild utredare för att utvärdera tillämpningen av bidragsbrottslagen och de effekter som lagen har fått. Utredaren ska ta ställning till om reformerna har fått avsedd effekt eller om det finns behov att ändra bidragsbrottslagen eller lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Ut­redaren får även lämna förslag till andra åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar.

Utredaren ska redovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2017.

Fakta
En delegation mot felaktiga utbetalningar var verksam 2005–2008 och publicerade en rad rapporter och ett slutbetänkande, Rätt och riktigt – Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från väl­färdssystemen (SOU 2008:74). Många av förslagen i be­tänkandet har resulterat i nya regler och rutiner på området.

I samband med införandet av bidragsbrottslagen (2007:612) underströk regeringen att den avsåg att följa upp konsekvenserna när lagen varit i kraft en tid. Bidragsbrottslagen har nu varit gällande i cirka tio år och bör därför utvärderas.

Regeringen tar de här frågorna på stort allvar. Dagens beslut är bara en del av det som görs:

  • En särskild utredare ser över välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad brottslighet.
  • Under våren har regeringen tagit ett antal initiativ för att pressa ned skattefusk.
  • Välfärdsutredningen med Ilmar Reepalu som särskild utredare ser över den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karl Gutberg/
Om delegationen/Budgetavdelningen
Telefon 08-405 59 71
e-post till Karl Gutberg/, via registrator
Magnus Bengtsson
Om bidragsbrottsutredningen/Rättssekretariatet
Telefon 08-405 40 09

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.