Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Hultqvist och Ygeman analyserar Försvarsmaktens och MSBs förslag om ny grundsyn för ett modernt totalförsvar

Publicerad

Regeringen gav myndigheterna i uppdrag och anvisningar den 10 december 2015. Regeringens beslut är en tydlig signal om att berörda myndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att bidra till en stärkt svensk totalförsvarsförmåga.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

 

- Arbetet med totalförsvar och planering för höjd beredskap har varit eftersatt under 2000-talet. I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det prioriterat att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

- Idag har alla myndigheter med särskilda uppgifter vid höjd beredskap och ytterst krig redovisat hur de förbereder sig. Myndigheterna kommer nu årligen redovisa hur deras planering på totalförsvarsområdet ser ut, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är bland de myndigheter som idag redovisar sin grundsyn för totalförsvarsplaneringen som omfattar principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap samt ytterst i krig.

Enligt särskilda anvisningar för Försvarsmaktens försvarsplanering ska Försvarsmakten med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap snarast möjligt ge berörda myndigheter tillgång till relevanta delar av planeringen avseende väpnat angrepp.

- Regeringen kommer nu att analysera myndigheternas underlag och bedöma hur vi behöver gå vidare för att nå målet om ett totalförsvar med hög förmåga, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Myndigheter som fanns med på sändlista för regeringsbeslut planeringsanvisningar för det civila försvaret 10 december 2015

Följande myndigheter fanns med på sändlista för regeringsbeslut planeringsanvisningar för det civila försvaret 10 december 2015:

Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens energimyndighet
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Uppdragsredovisning

Läs Försvarsmaktens och MSB:s uppdragsredovisning på Försvarsmaktens webbplats.