Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringsuppdrag för bättre kunskap om barn och ungas tandhälsa

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.

Tandhälsoregistret innehåller bl. a. information om patienters tandhälsa och tandläkarbesök. Registret används för statistik, kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering samt forskning, men har tidigare saknat information om barn- och ungas tandhälsa.

- Barn och ungas tandhälsa måste kunna följas upp lika bra som vuxnas. Med det här uppdraget hoppas vi att kunna möjliggöra det. Det är en liten men viktig del i att skapa så bra förutsättningar som möjligt för god och jämlik tandhälsa hos barn och unga, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Tandvårdsutredningen (SOU 2015:76) från augusti förra året pekar på att kunskapsunderlaget när det gäller barn och ungas tandhälsa är otillräcklig. Uppföljning av gruppens tandhälsa är idag omöjlig, och medför bl. a. att det saknas bra underlag för att ta fram nationella riktlinjer för barn- och ungdomstandvård.

Socialstyrelsen ska genomföra uppdraget i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting och i samråd med datainspektionen.

Tandhälsoregistret är omgärdat av absolut sekretess.

Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2017.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00