Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Studiestartsstöd för arbetslösa med kort utbildning

Publicerad

Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov och därmed stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Möjligheten till utbildning är avgörande för både enskildas utveckling och arbetsmarknadsutsikter, för att arbetsmarknaden ska fungera väl och för samhällets kompetensförsörjning. Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag på ett nytt rekryterande studiestöd – studiestartsstöd. Stödet ska öka rekryteringen till studier bland arbetslösa i åldern 25-56 år med stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Hundratusentals svenskar saknar gymnasiekompetens. Regeringen vill nu införa en kraftig stimulans för att arbetslösa utan gymnasiekompetens går tillbaka till skolbänken. Studiestartsstödet och Rätt till komvux är de största satsningarna på vuxnas lärande sedan Kunskapslyftet på 1990-talet. Det är bra för individen, näringslivets kompetensförsörjning och det pressar tillbaka arbetslösheten, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Stödet föreslås vara ett bidrag på cirka 9 100 kronor per månad. Den som har barn kan även få tilläggsbidrag. Den som exempelvis studerar på heltid och har två barn kan sammanlagt få 10 152 kronor i månaden. Studiestartsstödet ska kunna lämnas i högst 50 veckor.

För att stödet ska bli effektivt och nå dem med störst utbildningsbehov är studiestartsstödet tänkt att användas inom ramen för kommunernas uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. Kommunen föreslås också fatta beslut om vem som har en utbildningsbakgrund och ett utbildningsbehov som ger rätt till studiestartsstöd.

- Utbildning är den viktigaste nyckeln för att komma in på arbetsmarknaden. Nu ger vi reella möjligheter för människor att skaffa sig den kompetensen som behövs för att få jobb, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Stödet föreslås införas den 1 juli 2017 och beräknas omfatta cirka 15 000 personer. Satsningen är en del av Kunskapslyftet, regeringens utbildningssatsning för vuxna som inleddes 2015. Kunskapslyftet är centralt för regeringens mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Kontakt

Tobias Lundin Gerdås
Politiskt sakkunnig hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.