Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tydligare skydd för personer som deltar i forskning eller får innovativ vård

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård. Utredaren ska säkra att regelverket blir mer rättssäkert och ger ett fullgott skydd till dem som deltar i forskning eller får vård.

- Det finns tecken på oklarheter, en möjlig gråzon, när det gäller gränsdragningen mellan klinisk forskning och vård och det är allvarligt – både för de enskilda patienterna och i förlängningen för förtroendet för forskningen. Ska Sverige vara en ledande forskningsnation måste folk lita på forskningen, på att allt går rätt till, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Utredaren Gudmund Toijer, justitieråd i Högsta domstolen, ska bland annat se över definitionerna av forskning och forskningshuvudman i etikprövningslagen och lagens tillämpningsområde samt bedöma om regleringen av tillsynen behöver ändras.

I uppdraget ingår att föreslå hur det kan säkerställas att forskning som har sitt ursprung i hälso- och sjukvårdsverksamhet men som senare ligger till grund för vetenskapliga arbeten genomgår etikprövning innan dessa studier påbörjas. Utredaren ska också klargöra regleringen för verksamhet i gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård.

I utredarens uppdrag ingår även att komma med förslag på hur samarbetet mellan de myndigheter som är verksamma inom området och de som har tillsynsansvar kan stärkas, samt hur bestämmelsen om vissa etiska bedömningar i hälso- och sjukvårdslagen kan förtydligas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00