Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Publicerad

Regeringen beslutade idag att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

Enligt Tillväxtverkets rapport 2012 uppgår kostnaden för företagens årsredovisningar till sammanlagt ca 1,7 miljarder kronor per år. Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar byggd på en gemensam standard kan finansiell information lämnas endast en gång till ett ställe för att därefter återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

– Idag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. En digital inlämningstjänst skapar förutsättningar för färre felaktiga uppgiftsinlämningar och gör det både enklare och billigare för företagen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen gjort bedömningen att digitala tjänster ska, så långt som möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare, organisationer och företag.
Det kortsiktiga målet med uppdraget till Bolagsverket är att digital hantering av årsredovisningar ska bli förstahandsval för företag, myndigheter och medborgare. Långsiktiga målet är att digital hantering av årsredovisningar ska bli obligatoriskt.

– I många länder har man bedrivit ett arbete med att digitalisera och standardisera företagens rapportering till myndigheter. Detta har minskat arbetet med såväl antal rapporteringar till myndigheter och banker och det administrativa arbetet för överföring av data, säger Mikael Damberg.

Swedish Standards Institute (SIS) beslutade den 7 juli om en standard för elektronisk rapportering av finansiell information i formatet XBRL, SS 40100:15. Ångpanneföreningen har i en studie från 2008 angett den möjliga nyttan för samhället till 2 miljarder kronor per år med en XBRL-anpassad tjänst för årsredovisningar för svenska aktiebolag. Nyttan kan bestå i rena kostnadsbesparingar som i minskad arbetstid och bättre kvalité i handläggningen av ett ärende.

– Genom att använda en gemensam standard för räkenskapsinformation och elektronisk inlämning av årsredovisningar vinner vi många fördelar. Det kan röra sig om elektronisk underskrift och minskad dubbelrapportering. Korrekt och uppdaterad information skapar förutsättningar för nya digitala tjänster och lösningar som främjar en öppen och datadriven innovation, fortsätter Mikael Damberg.

Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån men även i dialog med bl.a. Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

En första delrapport ska lämnas till Näringsdepartementet den 30 oktober 2016 och uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2018.

 

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.