Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Regeringen stärker arbetet med kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

Regeringen ger uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i syfte att stärka kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska se över på vilket sätt regeringen och dess myndigheter kan stödja landstingen i deras arbete med att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården.

- Nu arbetar vi vidare med satsningar kopplade till Professionsmiljarden för att förbättra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Ett gott ledarskap är centralt för att verksamheterna ska kunna utveckla kvaliteten i vården och vidta nödvändiga åtgärder för en effektivare kompetensförsörjning, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar. Stödet ska främst rikta sig till första linjens chefer men även inkludera andra beslutsfattare i hälso- och sjukvården.

- Regeringen vill stödja möjligheterna för hälso- och sjukvården att arbeta med verksamhetsutveckling och stärka kompetensen genom ett digitalt pedagogiskt stöd. Även e-hälsoarbetet är kopplat till ledarskapsfrågan. Chefer i vården behöver bra verktyg för att jobba med kvalitetsutveckling och här ska vi använda de möjligheter som digitaliseringen och e-hälsan ger oss, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Uppdragen:

I uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska myndigheten ta del av internationella erfarenheter samt erfarenheter inom andra närliggande områden, såsom skolområdet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer. En delredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2017 och uppdraget ska slutredovisas senast den 30 oktober 2017.

I uppdraget till Socialstyrelsen ska Socialstyrelsen engagera professionsföreträdare samt Sveriges Kommuner och Landsting. Utbildningen bör täcka väsentliga områden som nya sätt att arbeta med mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst, juridik och strukturerad dokumentation med mera. En delredovisning lämnas senast den 1 november 2016. Utbildningen ska publiceras senast den 1 oktober 2017. Uppdraget ska slutredovisas till senast den 15 januari 2018.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00