Innehållet publicerades under perioden

-

EU presenterar förslag för genomförandet av Parisavtalet

Publicerad

EU-kommissionen presenterade den 20 juli ett paket med två lagförslag på klimatområdet samt en strategi för utsläppsminskningar för transportsektorn.

Det första förslaget avser EU:s ansvarsfördelning som anger hur stora utsläppsminskningar varje EU-medlemsstat ska uppnå till 2030. Ansvarsfördelningen omfattar utsläpp inom sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem, till exempel transport, uppvärmning av bostäder och jordbruk. Sammanlagt ska utsläppen under ansvarsfördelningsbeslutet minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2005. EU-medlemsstater tilldelas ett utsläppsminskningsmål mellan 0 och -40 procent. Sverige har tilldelats det högsta möjliga målet om -40 procent.

– Sverige är väl rustat för att klara målet. Miljömålsberedningen har redan föreslagit ett mer ambitiöst mål än så för Sverige. EU:s ansvarsfördelnings är dock viktig för att det skapar ett starkt omställningstryck i hela EU. Alla EU-medlemsländer måste bidra med betydande utsläppsminskningar om EU ska nå klimatmålen både till 2030 och på längre sikt, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Det andra förslaget avser regler för hur utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk ska hanteras.

– Som skogsrik medlemsstat välkomnar Sverige kommissionens förslag. EU:s regelverk för redovisning av utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk måste skapa incitament för långsiktiga utsläppsminskningar. Regelverket får inte fokusera på kortsiktiga åtgärder. Åtgärder inom markanvändning och skogsbruk kommer att få effekt även långt efter 2050, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Europeiska kommissionen presenterade också en strategin för hur EU ska minska utsläppen inom transportsektorn. Det kommer att presenteras ett flertal förslag på området under de kommande åren. Bland annat en översyn av utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar. Åtgärder inom transportsektorn kommer att utgöra en viktig del i hur målen under EU:s ansvarsfördelningsbeslut ska nås.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00