Korta väntetider och effektiva myndighetskontakter för nyanlända

Sverige står inför stora utmaningar för att lyckas med alla nyanländas etablering. Regeringen genomför därför ett systematiskt arbete för att effektivisera etableringsprocessen och korta väntetiderna. I dag tvingas nyanlända ofta vänta flera veckor med att komma igång med sin etablering på grund av väntetider mellan olika myndighetskontakter. Genom att samordna kontakterna mellan berörda myndigheter vill regeringen korta ledtiderna, spara resurser och förenkla för individen.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket har därför genomfört en pilotverksamhet på några orter i landet. Syftet med verksamheten har varit att utveckla en mötesplats för individanpassad service och information från myndigheterna till nyanlända. Målet har varit att nyanlända snabbare ska etablera sig och komma i arbete eller studier.

En samhällsekonomisk utvärdering av pilotverksamheten har genomförts. Denna visar på flera positiva resultat. Tack vare möten med tvärprofessionella team har nyanländas väntetider under de initiala myndighetskontakterna kunnat kortas från i genomsnitt tre till fyra veckor, till ungefär fyra timmar. Utvärderingen indikerar även att verksamheten har varit lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och medfört ekonomiska besparingar.

Regeringen anser mot bakgrund av utvärderingsresultaten att det finns anledning för myndigheterna att utveckla samarbetet ytterligare för att effektivisera etableringsprocessen. Regeringen har därför i dag gett myndigheterna i uppdrag att gemensamt fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända. En enklare process kan inkludera andra åtgärder än de som ingick i pilotverksamheten, exempelvis genom digitalisering. Syftet ska fortsatt vara att förenkla processen för nyanlända i deras myndighetskontakter och öka effektiviteten för de berörda aktörerna. Uppdraget ska pågå till och med den 31 december 2017.

– Den nyanlände tvingas i dag gå ifrån till exempel sfi-utbildningen vid en mängd tillfällen för de olika träffarna med myndigheterna. Den enskilde individen och samhället har mycket att vinna på att effektivisera de nyanländas myndighetskontakter i etableringsprocessen. Alla onödiga ledtider måste bort, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Kontakt

Louise Bjarke
Tf presskontakt hos Ylva Johansson
Mobil 073-062 78 77