Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Utredningen syftar bland annat till att Sverige även fortsättningsvis ska ha goda förutsättningar för att vara världsledande inom registerbaserad forskning utan att ge avkall på skyddet för den enskildes integritet.

Nyligen trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den ska tillämpas från den 25 maj 2018 och kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen behöver dock kompletteras med speciella bestämmelser inom bland annat forskningsområdet. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg får därför nu i uppdrag att föreslå en reglering av hur personuppgifter ska behandlas när de används inom forskning.

Utredaren ska bland annat analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den övergripande reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå. Eftersom etikprövning av forskning i dag är ett skydd för den enskildes integritet när det gäller känsliga personuppgifter ingår det i uppdraget att se över om detta system ska gälla även i fortsättningen och vilka ändringar som kan behöva göras i etikprövningslagen.

Utredaren ska även göra en analys av Registerforskningsutredningens förslag om en ny lag om forskningsdatabaser och föreslå långsiktiga regleringar av forskningsdatabaser som under vissa förutsättningar ska kunna användas i framtida forskningsprojekt.

– De omfattande svenska registren med personuppgifter är en värdefull tillgång och en grund för potentiellt världsledande forskning. Därför ska utredaren föreslå regleringen av forskningsdatabaser. Vi ska dra nytta av de goda förutsättningar Sverige har utifrån våra register, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska delredovisas den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 8 december 2017.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.