Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Systemet med studieavgifter för utländska studenter följs upp

Publicerad

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter. Syftet är att få en samlad bild av hur systemet med studieavgifter fungerar.

Ladda ner:

Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för utländska studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som ordnat sina studier på egen hand och inte via ett utbytesprogram. Sedan dess har antalet internationella studenter minskat kraftigt och systemet med studieavgifter har kritiserats, bland annat för att det är skillnader mellan olika lärosätens tillämpning av reglerna om återbetalning.

– Den borgerliga regeringen införde studieavgifter, och det var en hastigt genomförd reform. Nu krävs uppföljning för att se hur de olika delarna av systemet fungerar. Sverige ska vara ett attraktivt land att studera i. För det krävs att förutsättningarna är tydliga och att regelverket är välfungerande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Nu ger regeringen UKÄ i uppdrag att genomföra en kartläggning av studieavgifterna. Ämbetet ska bland annat undersöka:

  • Studieavgifternas storlek, vilka kostnader som inkluderas i dem och hur föreskriften om full kostnadstäckning tillämpas.
  • Hur reglerna om återbetalning av studieavgifter tillämpas.
  • Hur studentmobiliteten har förändrats.
  • Hur stipendier har påverkat möjligheten att rekrytera studenter.
  • Hur utbudet av utbildningar har förändrats och om rekrytering till utbildning på forskarnivå har påverkats.

UKÄ ska inhämta synpunkter från universitet och högskolor samt övriga berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 20 januari 2017.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00