UKÄ ska utvärdera försöksverksamheter med att utbilda fler ämneslärare

För att möta lärarbristen och skapa fler vägar till läraryrket satsar regeringen bland annat på försöksverksamheter med kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för dem som vill bli lärare. Nu får Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att utvärdera genomförande och resultat av försöksverksamheterna.

Genom KPU kan de som redan har ämneskunskaper i ett undervisningsämne gå en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen. Syftet med försöksverksamheterna är bland annat att öka rekryteringen av ämneslärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik och att attrahera personer med annan utbildning och erfarenhet genom att erbjuda alternativa upplägg av den kompletterade utbildningen.

Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har i uppdrag av regeringen att ansvara för försöksverksamheterna som pågår 2013-2017. Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad samarbetar även med organisationen Teach for Sweden i en försöksverksamhet där studenterna parallellt med utbildningen genomgår ett ledarskapsprogram samtidigt som de arbetar deltid i en skola.

Nu får UKÄ i uppdrag att utvärdera genomförande och resultat av både de försöksverksamheter lärosätena bedriver i egen regi och det ledarskapsprogram som Teach for Sweden ansvarar för.

– Kompletterande pedagogisk utbildning är viktigt för att skapa fler vägar in till läraryrket, och gör också att vi kan ta till vara kompetensen hos dem som redan har en akademisk utbildning. Nu behöver vi utvärdera reformerna för att se till att de är välfungerande och fyller sitt syfte, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 10 mars 2017.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00