Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om fördjupad kunskap om magnetkameraundersökning

Publicerad

Socialstyrelsen har nyligen gjort bedömningen att magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar kan ha potential att öka tillförlitligheten när det gäller medicinsk åldersbedömning. Myndigheten bedömer dock att mer kunskap behövs på området. Därför får Socialstyrelsen nu i uppdrag att fördjupa kunskapen om metoder för medicinsk åldersbedömning med magnetkamera. Det kan ske exempelvis genom att en extern uppdragstagare får i uppdrag att göra en studie.

- Det är angeläget att medicinska åldersbedömningar genomförs med metoder som är vetenskapliga, så tillförlitliga som möjligt och etiska. Därför får Socialstyrelsen nu i uppdrag att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinsk åldersbedömning säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Uppdraget ska samordnas med det arbete som görs inom ramen för det uppdrag som Rättsmedicinalverket har fått gällande att genomföra medicinska åldersbedömningar. Socialstyrelsens uppdrag ska bidra till att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2016. Myndigheten ska lämna en delrapport till Socialdepartementet senast den 30 april 2017. Uppdraget ska sedan slutredovisas till Regeringskansliet Socialdepartementet senast den 30 november 2017.

Bakgrund:

Över 35 000 ensamkommande barn ansökte om asyl i Sverige under 2015 och antalet ensamkommande asylsökande barn förväntas ligga på en fortsatt hög nivå de kommande åren. Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte bara när det gäller uppehållstillstånd utan även när det gäller boende och omvårdnad. Barn har särskilda rättigheter enligt bl.a. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är t.ex. inte lämpligt att vuxna asylsökande bor med ensamkommande barn i barnboenden. Resurser avsatta för barn ska inte heller gå till vuxna asylsökande. Regeringen är därför mycket mån om att medicinska åldersbedömningar av asylsökande genomförs i de fall det råder tveksamhet om åldern och det saknas tillförlitliga handlingar som bekräftar personens ålder. Inom asylprocessen är det dock frivilligt att genomgå en medicinsk undersökning och samtycke krävs. Det är den asylsökande som har bevisbördan och ska göra sin ålder sannolik. Medicinsk åldersbedömning är ett bevismedel som den enskilde kan använda sig av för att uppfylla sin bevisbörda. I brottmålsprocessen finns viss möjlighet att tillgripa tvångsmedel för att kunna bedöma åldern på den misstänkte.

Även i brottmålsprocessen är åldern på brottsmisstänkta central för flera frågor. Exempelvis har 18-årsgränsen betydelse för frågan om vilka förutsättningarna är för att anhålla och häkta en misstänkt person. Åldern har även betydelse för påföljdsbestämningen.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00