Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa tillgänglighet till antibiotika

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att testa en ny ekonomisk ersättningsmodell för att säkerställa tillgänglighet till vissa essentiella antibiotika. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till arbetet i fråga om hälsoekonomiska aspekter.

- Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot. Den befintliga antibiotikan måste användas på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt måste vi eftersträva tillgänglighet. Det förekommer allt oftare infektionsfall med svårbehandlade multiresistenta bakterier och där tillgången till ett specifikt antibiotikum kan vara avgörande för utgången, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdraget i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och resultera i en rekommendation om huruvida, och i så fall på vilket sätt, den nya ekonomiska ersättningsmodellen som presenterats av Läkemedelsindustriföreningen (S2015/05372/FS) kan genomföras i praktiken. Förutsättningarna som ska analyseras omfattar såväl juridiska och finansiella aspekter som ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter samt mellan stat och landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2016.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00