Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Förbättrat ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Publicerad

Regeringen har lyssnat på de synpunkter som har framkommit från remissinstanserna och som ett resultat av dessa senarelägger regeringen ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Syftet med senareläggningen är att minska omställningsproblemen för kommunerna. Nytt ikraftträdandedatum för det nya ersättningssystemet blir den 1 juli 2017.

Ladda ner:

Det är viktigt att värna kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Dagens system är krångligt och inte kostnadseffektivt. Regeringen måste ta ansvar för att regelverkets utformning tar hänsyn till kommunernas förutsättningar och bidra till en effektiv användning av skattemedel. Regeringen inför därför ett nytt ersättningssystem i syfte att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten.

Förändringar i regelverket får konsekvenser för kommuner, berörda myndigheter och andra aktörer. Regeringen har därför gett remissinstanser möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på den promemoria som skickades ut på remiss den 21 juni 2016 samt att delta vid en hearing som ägde rum den 24 augusti 2016. Efter synpunkterna från remissinstanserna skjuts ikraftträdandet fram till den 1 juli 2017. Dessutom föreslår regeringen att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 för att underlätta för kommunernas omställning.

Beredning av förordningar pågår inom Regeringskansliet och regeringen avser att fatta beslut om förordningsändringar så snart som möjligt.

Bakgrund

Dagens system för ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga är inte ändamålsenligt. Regelverket är svåröverskådligt och innebär en stor administrativ börda. Dagens regelverk har också inneburit att oseriösa aktörer har kunnat ta ut orimligt höga priser eftersom det inte har funnits något kostnadstak för placeringar utöver överenskomna platser. Skattemedel ska användas effektivt. Det nya ersättningssystemet ska ge kommunerna incitament att hitta mer kostnadseffektiva boendelösningar. I det nya ersättningssystemet ska regelverket för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd harmoniseras. Regeringen har den 1 januari 2016 även infört en ny typ av placeringsform, stödboende, som ett komplement till HVB och familjehem.

Det nya regelverket innebär att ersättningen i huvudsak är baserad på schabloner och att det därmed finns en begränsning för hur mycket kommunerna får i ersättning från staten. Schablonersättningen kommer att vara 1 350 kronor per dygn för ensamkommande barn under 18 år som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. Schablonersättningen för ensamkommande unga 18-20 år med uppehållstillstånd kommer att vara 750 kronor per dygn.

Det här förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.