Innehållet publicerades under perioden

-

Genomförandet av regeringens exportstrategi fortsätter med kartläggning av handelshinder

Nu genomförs ytterligare ett steg i regeringens exportstrategi. I syfte att ge regeringen aktuellt underlag om de viktigaste handelshindren och problem som hämmar svenska företags export, tillfrågas närmare 2000 svenska företag om hur de upplever handeln med omvärlden. Insamlingen av information görs på uppdrag av UD och genomförs av Kommerskollegium och SCB.

– Att arbeta för att minska handelshinder är ett centralt inslag i regeringens exportstrategi. Att vi nu samlar in information och påbörjar ett analysarbete innebär att vi tar krafttag för att identifiera och hantera handelshinder och därmed främja svensk export. Informationen kommer vi att använda i det fortsatta arbetet med att driva svenska intressen i internationella handelsförhandlingar och utveckla EU:s inre marknad, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

I ljuset av den gradvisa nedgång som skett i världshandeln blir detaljerad och uppdaterad kunskap om handelshinder och ett strukturerat angreppssätt ännu viktigare. Företagen intervjuas av SCB, Kommerskollegium kommer sedan att analysera och bearbeta materialet tillsammans med de djupintervjuer som myndigheten själv genomfört. En liknande beställning förra året resulterade i ett omfattande underlag som dagligen används i EU-arbetet, i de handelspolitiska granskningar som genomförs i Världshandelsorganisationen samt i olika bilaterala möten med länder runt om i världen.

En slutrapport kommer att presenteras av Kommerskollegium i slutet av oktober 2016.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Tillförordnad pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon 08-405 54 73
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö