Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad

Tisdag den 30 augusti arrangerar regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, en spridningskonferens i Upplands Väsby med fokus på erfarenheter och kunskaper efter halva uppdraget. Samordnaren lägger fram förbättringsförslag samt presenterar en mätning som bland annat visar att utredande socialsekreterare ägnar 2 procent av sin arbetstid på direkta möten med barn och unga. Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten, berättar om regeringens åtgärder och en ny miljonsatsning på användardriven innovation.

Den nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har besökt 52 kommuner som bland annat har gjort en mätning av socialsekreterarnas och arbetsledarnas arbetstid. Förutom att mätningen visar att utredande socialsekreterare endast ägnar 2 procent av arbetstiden på direkta möten med barn och unga framgår också att medarbetarna i snitt spenderar tio minuter om dagen på utvecklingsarbete.

- Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn i utsatta situationer och en viktig del i samhällsbygget och den svenska modellen. Att socialsekreterarna inte har tillräcklig tid med barnen är allvarsamt och riskerar att sätta det viktiga barnperspektivet ur spel. Regeringen har vidtagit en mängd åtgärder för att stärka verksamheterna samt öka barns och ungas delaktighet. Åtgärderna syftar till att öka bemanningen och kompetensen samt till verksamhetsutveckling. Den senaste satsningen ska främja nya arbetssätt och användandet av tekniska lösningar, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Samordnaren lägger förslag för förbättring

Spridningskonferensen Förbättringsresan, som samlar 500 personer, fokuserar på goda exempel på ökad delaktighet och medskapande för barn, unga och vårdnadshavare samt hur kommuner arbetar för att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården.

- Det behövs en långsiktig strategi för att knyta an till kommunernas pågående utvecklingsarbete för den sociala barn- och ungdomsvården som utgår ifrån en helhetssyn där barn och ungas resurser och behov styr. Förslagen jag lägger ska bidra till just det, säger den nationella samordnaren Cecilia Grefve.

Konferensen genomförs i samarbete med barnrättsorganisationen Maskrosbarn och i samråd med Kjerstin Bergman, nationell samordnare för barn- och ungdomssatsningen på SKL, de regionala utvecklingsledarna och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Stöd till SKL för användardriven innovation

Ett av samordnarens förslag är regeringsbeslutet den 25 augusti att bevilja Sveriges Kommuner och Landsting 4 330 000 kronor för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att fortsätta utvecklingen mot en mer medskapande social barn- och ungdomsvård och målet är att ge kommunerna verktyg för att kontinuerligt kunna förnya socialtjänsten och uppnå god kvalitet.

Utvecklingsprojektet kommer utföras tillsammans med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården och tjugo kommuner.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.