Ny stadieindelad timplan: Mer matte, satsning på teknik och skärpt rätt för elever att få den tid de behöver

Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet.

I promemorian föreslås bland annat att undervisningen i ämnet matematik utökas med 105 timmar i grundskolan och specialskolan, med start 1 juli 2019. Detta möjliggörs genom att undervisningstiden i elevens val minskas med motsvarande antal timmar.

För att synliggöra och stärka ämnet teknik föreslås att ämnet ska få en egen minsta garanterad undervisningstid i grundskolans stadieindelade timplan.

Studier visar att den nuvarande stadielösa timplanen ger upphov till problem när det kommer till elevernas rätt till en likvärdig utbildning. I promemorian föreslås därför att den nuvarande timplanen i grundskolan ersätts med en stadieindelad timplan där den minsta garanterade undervisningstiden fördelas mellan låg-, mellan- och högstadiet. Stadiebegreppen föreslås även återinföras som begrepp i skollagen för att uppnå en ökad tydlighet och underlätta kommunikationen såväl inom skolväsendet som med vårdnadshavare och olika externa aktörer.

I promemorian föreslås att bestämmelsen om anpassad studiegång får ett tillägg som innebär att i grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas på det sätt så att eleven så långt det är möjligt får förutsättningar att nå gymnasiebehörighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med undantag för utökningen av undervisningstiden i matematik som alltså föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 så att den kan planeras väl och följer den påbörjade utbyggnaden.

– I dag har vi i regeringen presenterat ett nytt förslag på stadieindelad timplan för grundskolan. Utvärderingar visar att många elever inte får den undervisningstid de har rätt till och som behövs för att nå kunskapskraven. Med den här timplanen ger vi eleverna mer matte. För att stärka it-arbetet stärker vi också teknikämnet. Vi skärper också lagens krav på att man ska få fler timmar i ett ämne än timplanen ger om det behövs för att nå målen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling