Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

409 nya miljoner för mer kultur till fler

Publicerad

(Ny version) I budgetpropositionen för 2017 höjer regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Dessutom satsas 132 miljoner kronor på ett Sverige som håller ihop, varav 41 miljoner kronor ingår i höjningen av kulturbudgeten.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Den här budgeten visar att regeringen menar allvar med mer kultur till fler i hela landet. Kulturen är en självklar del i samhällsbygget och därför ett självklart politikområde att investera i, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningar i budgetpropositionen för 2017 i urval:

Regeringen satsar på bättre ekonomiska villkor för kulturen

Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år. Regeringens överenskommelse med upphovsmännens organisationer innebär en betydande förstärkning av biblioteksersättningen även 2017. En höjning av ersättningen gjordes också 2016. Biblioteksersättningen, som är en ersättning till författare och andra upphovsmän vid lån av deras verk på bibliotek, höjs med 7,8 miljoner kronor. För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 156,8 miljoner kronor.

Regeringen tillför också scenkonsten 70 miljoner kronor under 2017. Satsningen är totalt 259 miljoner kronor under 2017-2020. Förstärkningen syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan därmed nå fler. Huvuddelen av förstärkningen kommer att fördelas inom kultursamverkansmodellen.

Mer lokal kultur genom kultursamverkansmodellen

Regeringen föreslår att kultursamverkansmodellen förstärks genom att tillföra 30 miljoner kronor per år 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå till mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer i kulturutbudet.

Satsningar på ett levande och gemensamt kulturarv

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser tillförs flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet, och till arbetet med hotade kulturarv. Totalt innebär detta satsningar på 12,3 miljoner kronor under 2017.

Mer film till fler

För att mer film ska nå fler vill regeringen under 2017 avskaffas de så kallade granskningsavgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att ett sådant förslag kommer att lämnas under hösten 2016. När avgifterna försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4 miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda till annat, till exempel ökade insatser för lansering av film eller för investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras.

Regeringen vill även stärka anslaget till den pågående satsningen om digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år, samt öka filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019.

Fortsatt arbete på demokrati- och diskrimineringsområdet för ett Sverige som håller ihop

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett Sverige som håller ihop. Arbetet fortsätter med insatser för ett samhälle med öppna mötesplatser och ett förstärkt civilsamhälle samt även åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle satsar regeringen på ett Sverige som håller ihop. Satsningarna syftar bland annat till att förbättra tillgången till förenings- och samlingslokaler särskilt i socioekonomiskt utsatta områden, till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och radikalisering och hur detta kan förebyggas, samt till att stärka barn och unga som medvetna och kritiska medieanvändare. Satsningarna i budgetpropositionen för 2017 innehåller också en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. I höständringsbudgeten tillförs det civila samhället och trossamfunden 35 miljoner kronor för att förstärka organisationernas verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.