Biståndet ökar 2017

I budgetpropositionen för 2017 ökar biståndsramen med 2,8 miljarder jämfört med budgetpropositionen för 2016 och uppgår totalt till 46,1 miljard, som en följd av stigande BNI samt att regeringen ökar biståndsramen från 0,98 till 0,99 procent av BNI.

- I en tid då biståndet behövs mer än någonsin är jag stolt över att Sverige fortsätter ta ett stort globalt ansvar, och att vi kan stärka arbetet inom viktiga områden som konfliktförebyggande, jämställdhet och klimat, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

De ökade anslagen fördelas bland annat till följande områden:

Humanitärt stöd och konfliktförebyggande arbete

Sidas förmåga att svara upp mot humanitära appeller stärks med 218 miljoner.Ökade kärnstöd till multilaterala organisationer som jobbar med flyktingkrisen exempelvis FN:s fond för katastrofbistånd (CERF) med 105 miljoner, FN:s livsmedelsprogram (WFP) med 45 mnkr och FN:s flyktingskommissarie UNHCR med 35 miljoner.Sidas bilaterala stöd stärks med 400 miljoner, varav en stor del går till Afrika, sköra stater och länder som drabbas särskilt hårt av klimatförändringar.

Demokrati och jämställdhet

Stödet till civilsamhället stärks med 150 miljoner, inklusive en satsning en särskild satsning för att motverka utvecklingen i flera länder där det demokratiska utrymmet krymper.Satsning på jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) – ökade stöd till UNAIDS med 30 miljoner, FN:s befolkningsprogram UNFPA med 11 miljoner, UNWOMEN med 20 miljoner med flera.Regeringen avser tillföra Sidas anslagspost för socialt hållbar utveckling 156 miljoner, bland annat för insatser för att stärka SRHR och ökad tillgång till vatten och sanitet.

Klimat och miljö

Ökade satsningar på miljö och klimat, bland annat ökar stödet till Gröna klimatfonden med 160 miljoner år 2017. Regeringen avser också tillföra Swedfund ett nytt kapitaltillskott om 400 miljoner år 2017.

Läs hela budgetpropositionen för Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd här: Utgiftsområde 7

Kostnaderna för asylmottagande beräknas uppgå till 8,1 miljarder år 2017, motsvarande ca 17,6 procent av biståndsramen. I budgetpropositionen för 2016 uppgick dessa kostnader till 18,8 procent och i höständringsbudgeten för 2016 till 13,5 procent.

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00