Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Budgetpropositionen för 2017: Samhällsbygget - ansvar för Sverige

Publicerad

I budgetpropositionen för 2017 som lämnas till riksdagen idag föreslår regeringen reformer för det fortsatta samhällsbygget. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige och genomför nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen, säger finansminister Magdalena Andersson.

I en värld präglad av långsam ekonomisk återhämtning står Sverige starkt. Den svenska tillväxten är mycket hög i ett internationellt perspektiv och fortsätter under 2017 att vara bland de högsta i vår del av världen. Arbetslösheten faller och sysselsättningsgraden är högst i EU. Sedan regeringen tillträdde har 120 000 fler ett jobb att gå till.

- Vi har fört en stram finanspolitik och det stora underskott på drygt 60 miljarder kronor som regeringen ärvde är i allt väsentligt utraderat. Detta trots den ansträngning för de offentliga finanserna som det stora antalet asylsökande 2015 innebär. Det ger oss utrymme att genomföra nödvändiga reformer för att möta de utmaningar vi ser, både på längre sikt och här och nu.

Mer resurser till välfärden

Sverige ska ha en välfärd av hög kvalitet som går att lita på. Därför har regeringen genomfört stora satsningar på vård, skola och omsorg. När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden. Regeringen fortsätter att prioritera välfärden och föreslår i denna proposition att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting årligen i generella statsbidrag. Det ger dem förutsättningar att långsiktigt utveckla välfärden utifrån lokala förutsättningar. Tillsammans med regeringens tidigare välfärdssatsningar motsvarar dessa resurser kostnaden för cirka 30 000 anställda i välfärden.

Skolan är grunden i det jämlika samhällsbygget och en förutsättning för vårt framtida välstånd. Utöver välfärdsmiljarderna föreslår regeringen bl.a. fortsatta satsningar för att främja läsande och förbättra förutsättningarna för skolor med svåra utmaningar. För att motverka lärarbristen måste fler lärare utbildas. Därför föreslår regeringen en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna. Fullt utbyggd 2021 motsvarar satsningen 3 600 platser.

Fler jobb

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Trots att arbetslösheten nu faller snabbt, och att sysselsättningsgraden är den högsta i EU, är alltför många fortfarande arbetslösa. För att stärka människors jobbchanser och förbättra matchningen på arbetsmarknaden har regeringen inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt utbyggd omfattar ca 70 000 platser. Regeringen föreslår också fortsatta steg i omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, förstärkta etableringsinsatser för nyanlända och moderna beredskapsjobb i staten. Avsaknad av körkort är för många ett hinder för jobb. Regering avser därför att införa CSN-lån för körkortsutbildning under mandatperioden. Satsningar på bredbandsutbyggnad underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.

Ett av världens första fossilfria länder

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Regeringen har genomfört flera åtgärder för att minska utsläppen, påskynda omställningen till ett hållbart samhälle och nå miljökvalitetsmålen. Det här är Sveriges genom tiderna största klimat- och miljöbudget, 12,9 miljarder kronor går till reformer som minskar utsläpp och stärker klimatarbetet. Regeringen föreslår bland annat utökade stöd till klimatinvesteringar och stadsmiljöavtal som stärker kollektivtrafik och främjar cyklande. Regeringen höjer också klimatambitionen med en utsläppsbroms som annullerar utsläppsrätter och driver på för en skärpt EU-politik.

Flyktingmottagande

Regeringen avser att reformera ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga i syfte att förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten. Det nya ersättningssystemet bör träda i kraft den 1 juli 2017. Medel kommer att avsättas för att möjliggöra kompensation till kommuner som har svårigheter att ställa om till det nya ersättningsystemet.

Ett säkert och tryggt samhälle

Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig trygga och säkra. Det kräver åtgärder så att samhället kan stå upp mot brottslighet och terrorism. Regeringen föreslår därför ökade resurser till Polismyndigheten respektive Säpo.

Jämställdhet i samhället

Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De ökade resurserna till kommunsektorn bidrar till bättre arbetsmiljö och fler anställda i sektorer där många kvinnor arbetar. Höjt flerbarnstillägg och höjd inkomstgräns i bostadsbidraget kommer att förbättra marginalerna för många kvinnor med svag ekonomi. En särskild satsning görs för att minska mäns våld mot kvinnor. Regeringen avser också att inrätta en jämställdhetsmyndighet 2018.

Tabell: Nyckeltal september 2016

Tabell: Reformer och finansiering

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.