Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkt 3R-centrum för bättre djurskydd

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 om 15 miljoner kronor årligen 2017–2020 till kompetenscentrum för 3R-frågor. Verksamheten ska bidra till att stärka djurskyddet genom samordning och kompetensutveckling på djurförsöksområdet. Centret ska också stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativa försöksmetoder.

Området för alternativa metoder till djurförsök, 3R-frågor (från engelskans replace, reduce och refine) är brett och omfattar många olika slag av verksamheter med ett flertal aktörer inblandade.

För att arbetet med alternativa metoder till djurförsök ska förbättras krävs det att berörda parters, såsom myndigheter, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och organisationer, erfarenheter och kompetens tas tillvara och att ett effektivt samarbete dem emellan utvecklas. Jordbruksverkets nyinrättade 3R-centrum har till uppgift att koordinera 3R-frågorna i landet.

- Sverige är ett föregångsland vad det gäller djurskydd men det går ändå alltid att förbättra och därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan komma i gång ordentligt med verksamheten för att minska behovet av djurförsök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

3R-centret kommer att:

  • Samordna och utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
  • Se till att berörda parters kompetens och erfarenhet tas till vara.
  • Stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till djurförsök.
  • Samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder.
  • Medverka i beredningen av de statliga forskningsanslagen riktade till området.

De medel som föreslås till riksdagen kommer vara betydelsefulla för att säkerställa en ansvarsfull användning av försöksdjur enligt de 3R:ns principer. Förstärkningen bidrar inte bara till ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan bidrar också till forskningsutvecklingen. 3R-centret är också en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

3R står för:

  • Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
  • Reduction – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda djur.
  • Refinement – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.