Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot personalförsörjningsutredningens betänkande

Publicerad Uppdaterad

Regeringens särskilda utredare Annika Nordgren Christensen överlämnade den 28 september betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret till försvarsminister Peter Hultqvist. Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att åter tillämpa skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning som omfattar både kvinnor och män.

Regeringens särskilde utredare Annika Nordgren Christensen och utredningens huvudsekreterare Carl van Duin
Regeringens särskilde utredare Annika Nordgren Christensen och utredningens huvudsekreterare Carl van Duin vid presskonferensen. Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

2015 års personalförsörjningsutredning har granskat och redovisat det aktuella läget i Försvarsmaktens personalförsörjning och föreslår åtgärder för att skapa en robust och långsiktigt hållbar försörjning med militär personal.

Frivillighet och plikt

Personalförsörjningen av det militära försvaret ska, enligt utredningen, även i fortsättningen bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft medger. Utredningen föreslår att regeringen fattar beslut om att åter tillämpa skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning.

 

Plikten löser inte alla utmaningar i Försvarsmaktens personalförsörjning, som exempelvis operativa krav på tillgänglighet och användbarhet i Försvarsmaktens samtliga uppgifter, eller rekrytering till officersyrket och anställda soldater och sjömän. Utredningen föreslår därför inte bara aktiverad mönstring och grundutbildning med värnplikt, utan också studieekonomiska incitament som ska underlätta rekryteringen och få kontinuerligt anställda soldater att stanna längre i sin anställning.

Utredningen föreslår vidare att all rekrytering – även den frivilliga – ska ske med stöd i totalförsvarsplikten. Detta innebär att den som vill söka anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, söka officers- eller specialistofficersutbildning eller vill teckna ett hemvärnsavtal och saknar motsvarande militär utbildning först ska genomföra grundutbildning med värnplikt.

Kallelse till mönstring

Om inte Försvarsmaktens personalbehov fullt ut kan tillgodoses genom frivillighet ska det tillgodoses genom kallelse till mönstring där motivation ska ha en stor betydelse för vem som ska anses vara bäst lämpad. Enligt utredningen ska skyldighet att genomgå mönstring aktiveras från och med den 1 juli 2017 och skyldighet att genomföra grundutbildning med värnplikt från och med den 1 januari 2018. Förslaget innebär att individer – både kvinnor och män - som är födda år 1999 och 2000 kommer att vara de första som berörs.

Det antal individer som årligen kallas till mönstring bör utgå från resultatet av föregående års frivilliga intresseanmälningar, föreslår utredaren. Inriktningen bör vara att antalet uttagna till plikt genom kallelse och antalet som gjort en intresseanmälan och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.

Utredningens förslag ska rymmas inom gällande ekonomisk ram för nuvarande inriktningsperiod 2016–2020. Bedömt underskridande i utbildningsvolym år 2017 genererar ett oförbrukat ekonomiskt utrymme som enligt utredningen bör reserveras som anslagssparande öronmärkt för personalförsörjningen. Detta används för att öka utbildningsvolymen år 2020.

Utredningen föreslår att den årliga utbildningsvolymen under innevarande inriktningsperiod bör vara:

  • 2018: 4 000
  • 2019: 4 000
  • 2020: 5 000

Detta motsvarar en ökning relativt nu gällande planering enligt följande:

  • 2018:    –
  • 2019:    –
  • 2020: 1 000

Den årliga utbildningsvolymen under nästkommande inriktningsperiod (2021–2025) bör för ett robust system - inklusive en personalreserv som omfattar 23 000 krigsplacerade - vara 6 000 år 2021 för att sedan stabiliseras på 8 000 åren 2022–2025. Detta kräver ökade anslag.

Utredning på remiss

Utredningen En robust personalförsörjning kommer nu att gå ut på remiss till bland annat domstolar, statliga myndigheter, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och frivilligorganisationer. Remissinstanserna har fram till den 30 januari 2017 att inkomma med remissvar.

En robust personalförsörjning av det militära försvaret

Högupplösta bilder finns på Flickr