Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Maxa Sveriges konkurrenskraft genom jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar i dag en promemoria med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vardera kön senast år 2019.

Könsfördelningen i börsbolag har alltid varit skev. I dag råder i stort sett enighet om att detta är ett problem som behöver åtgärdas.

Regeringen har angett att andelen kvinnor bland styrelseledamöterna i börsbolagen borde uppgå till minst 40 procent och andelen män högst 60 procent efter bolagsstämmorna år 2016. Sedan dessa har hållits kan det konstateras att andelen kvinnor och män uppgår till knappt 32 respektive drygt 68 procent bland de ledamöter som väljs av bolagsstämman. Framsteg görs visserligen men i alltför långsam takt.

Mot denna bakgrund remitterar Justitiedepartementet nu ett lagförslag som syftar till att kvinnor ska få samma möjlighet som män att få uppdrag som styrelseledamot i landets största bolag. Ett bakomliggande motiv är att kvinnors kompetens och erfarenheter naturligt ska tas till vara av bolagen.

Förslaget omfattar de ca 280 börsbolag vars aktier handlas på så kallade reglerade marknader. Till det kommer ett femtiotal helägda statliga bolag.

För att leva upp till kravet på en jämn könsfördelning ska minst 40 procent av bolagets styrelseledamöter vara av vardera kön. Styrelseledamöter som väljs av annan än bolagsstämman beaktas inte vid beräkningen.

Ett bolag som inte har en jämn könsfördelning ska få betala en sanktionsavgift. Den föreslås variera mellan 250 000 kronor och fem miljoner kronor per år, beroende på bolagets storlek.

Det föreslås även ett krav på arbetstagarorganisationer som har rätt att utse arbetstagarrepresentanter till styrelser att sträva efter en jämn könsfördelning bland dessa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Bolagen riskerar dock ingen sanktion förrän år 2019. Det medger att bolagen anpassar sig till lagen på ett sätt som är förenligt med god styrning av bolag.

- För mig är jämn könsfördelning i bolagsstyrelser lika mycket konkurrenskraftfråga som en jämställdhetsfråga. Vi ska utnyttja hela Sveriges kompetens, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.