Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen vill öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom välfärden. Regeringen föreslår därför en satsning på kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen även att extratjänster förändras.

Ladda ner:

Efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kommunal föreslår regeringen en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningssatsningen ska möjliggöra viktig kompetensutveckling och tillsammans med extratjänster och traineejobb förbättra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samt stärka de tidsbegränsat anställdas möjlighet till en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Satsningen syftar även till att öka kvaliteten inom främst äldreomsorgen. Utbildningssatsningen riktar sig till personer som i dag är tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård och som genom utbildning kan bli undersköterska.

Förstärkta extratjänster

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Samtidigt ger extratjänster personer som under en lång tid har stått utanför arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka in i arbetslivet. För att fler långtidsarbetslösa ska få möjlighet att komma tillbaka till jobb så avser regeringen att förändra extratjänsterna så att stödets omfattning ökar och subvention kan lämnas för 100 procent av en heltidsanställning i stället för dagens 75 procent av en heltid. Regeringen vill även höja handledarstödet under de första tre månaderna. Syftet med förändringarna är att öka möjligheterna för de som varit arbetslösa under lång tid att få ett arbete. Regeringen avser också att vidga målgruppen för extratjänsterna så att de även blir tillgängliga för nyanlända. Nuvarande reglering av extratjänster och traineejobb har till viss del varit begränsande. Regeringen ska därför se över regleringen vad gäller såväl extratjänster som traineejobb i syfte att bredda möjligheterna att använda dessa inom fler områden i enlighet med EU:s statsstödsregler.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.