Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Översynen av överskottsmålet klar

Publicerad

Regeringen har idag mottagit betänkandet En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67) från den parlamentariska Överskottsmålskommittén, som letts av Jens Henriksson. Utredningen föreslår bland annat att överskottsmålets nivå ändras till en tredjedels procent av BNP, att uppföljningen av överskottsmålet skärps och att ramverket kompletteras med ett skuldankare.

- Det är oerhört glädjande att det har uppnåtts en bred parlamentarisk samsyn kring dessa viktiga frågor, säger finansminister Magdalena Andersson. Att vi kan komma överens om långsiktiga spelregler för finanspolitiken visar på en styrka i det svenska politiska systemet. Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl och de förändringar som föreslås kommer att stärka ramverket ytterligare.

Regeringen avser att återkomma i frågan i 2017 års ekonomiska vårproposition efter sedvanlig beredning av kommitténs förslag.

 

Bakgrund

Den parlamentariskt tillsatta Överskottsmålskommittén (Fi 2015:06) har haft i uppdrag att se över målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. En övergripande politisk överenskommelse om ett nytt överskottsmål, ett skuldankare och en förstärkt uppföljning presenterades av kommittén den 30 juni 2016. Den 30 september lämnade kommittén sitt slutbetänkande där kommitténs fullständiga förslag presenterades.

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00