Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Publicerad

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi, med ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Del av satsningarna i strategin har tillkommit efter förhandlingar med Vänsterpartiet.

- Regeringens feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att jämställdhetspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En jämställdhetsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett jämställt samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt. Att utveckla jämställdhetsarbetet är avgörande när vi moderniserar den svenska modellen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet som ska vara verksam från och med början av 2018. Att en sådan myndighet behövs var en viktig slutsats i Jämställdhetsutredningen, som överlämnade sitt betänkande till Åsa Regnér i oktober 2015. Även i Riksrevisionens rapport görs bedömningen att det behövs en institutionell struktur som stärker jämställdhetsarbetet och bidrar till långsiktighet och hållbarhet.

För att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på nationell nivå. Den närmare organisationen, ansvarsfördelningen samt gränssnitt och samarbete med existerande strukturer kommer att tas fram inom ramen för en organisationskommitté.

Jämställdhetsmyndigheten arbete ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta.

Vänsterpartiet står bakom förslaget och har varit angelägna om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

Under hösten kommer regeringen att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen.

Fortsatta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetspolitisk prioritering för regeringen. Särskilt angeläget är att utveckla våldsförebyggande insatser. Det arbetet behöver nå alla grupper i samhället och utvecklas på flera arenor.

De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Budgetpropositionen 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.