Regeringen satsar 55 miljoner på regelförenklingar vid bostadsbyggande

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen 55 miljoner kronor per år på att det ska bli snabbare, enklare och billigare att bygga. Idag leder omfattande byggregler och brist på kompetens och resurser i planprocessen till att det tar onödigt lång tid att få fram nya bostäder. Därför satsar regeringen på att förenkla byggreglerna och korta handläggningstiderna.

Sverige har haft bostadsbrist under lång tid. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge räcker det inte. Regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att det ska byggas ännu fler bostäder. Sedan tidigare finns bland annat satsningar på investeringsstöd, kommunbonus och renoveringsstöd. Regeringen presenterade i juni 2016 även ett 22-punktsprogram för ökat byggande.

Regeringen föreslår i 2017 års budgetproposition tre stora satsningar för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder

 1. Snabbare handläggning hos länsstyrelserna

  Under 2013–2016 har länsstyrelserna fått extra resurser för att korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, t.ex. bygglov och detaljplaner. Satsningen har lett till att länsstyrelsernas handläggningstider har förkortats avsevärt och att variationerna mellan länsstyrelserna har minskat väsentligt.

  Regeringen föreslår nu att länsstyrelserna tillförs 30 miljoner kronor per år 2017-18 och därefter 25 miljoner kronor per år. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ett ännu större bostadsbyggande genom att se till att det finns resurser för detalj­planering och handläggning av överklagade ärenden hos länsstyrelserna.

  Dessutom skärper regeringen målen för länsstyrelsens handläggningstider för överklagade bygglov och förhandsbesked. Permanentbostäder ska prioriteras framför andra ärenden.
 2. Kunskapslyft inom plan- och byggområdet

  Kompetensbrist hos kommuner och länsstyrelser leder till att det finns brister i hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas i landet, bland annat när det gäller enhetlighet och effektivitet. Regeringen tillför nu ytterligare resurser så att Boverket kan dels fortsätta ett påbörjat kunskapslyft riktat till handläggare hos kommuner och länsstyrelser kring plan- och bygglagstiftningen, dels genomföra en välbehövlig satsning på vägledning kring hur regelverket bör tillämpas för en smidigare plan- och byggprocess.
 3. Översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler

  Regeringen anslår i budgetpropositionen 10 miljoner kronor per år under 2017–2019 för att identifiera regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga. Avsikten är att en systematisk och grundlig översyn ska göras av bland annat Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

  Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande. Resultatet kan bli att krav tas bort, förändras eller att vägledning tas fram för att gällande regler lättare ska kunna förstås.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00