Regeringens satsning på brottsförebyggande arbete förstärks ytterligare

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Tillsammans med den förstärkning av Brottsförebyggande rådet (Brå) som gjordes i budgeten för 2016 innebär detta att regeringen nu fördelar 40 miljoner kronor mer per år till brottförebyggande arbete jämfört med den borgerliga regeringen.

Parallellt med ansträngningarna att utveckla rättsväsendets förmåga att utreda och lagföra brott finns det ett stort behov av att förstärka det brottsförebyggande arbetet. Det gäller inte minst de förebyggande insatser som kan göras av aktörer utanför rättsväsendet. Regeringen påbörjade därför i samband med budgeten för 2016 en satsning på brottsförebyggande arbete som innebar att Brås tilldelades 15 miljoner kronor för att stärka det nationella stödet till brottsförebyggande arbete.

Regionala samordnare vid länsstyrelserna ger ett långsiktigt strukturerat stöd

Nästa steg i denna satsning tas nu i budgetpropositionen för 2017, där regeringen föreslår ett inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna. Avsikten är att åstadkomma ett långsiktigt strukturerat stöd som kan möta kommuners och andra lokala aktörers behov av samverkan, kompetensutveckling och expertstöd. Länsstyrelserna har sedan flera år en likande roll på det alkohol- och drogförebyggande området. Detta är en modell som regeringen vill bygga vidare på.

– Det nationella stödet förstärker vi genom att ge Brå 15 miljoner årligen. Men det behövs handfast stöd för det lokalt brottsförebyggande arbete och det ska samordnarna på länsstyrelserna kunna ge. Jag vet att detta är efterfrågat, inte minst hos de små kommunerna som ofta saknar resurser att bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete på egen hand, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Innehållet i regeringens satsning på det brottsförebyggande arbetet

  • 25 miljoner årligen till regionala samordnare på Länsstyrelserna
  • 15 miljoner årligen till Brå samt uppdrag att utveckla det nationella stödet
  • Ett nytt brottsförebyggande program ska tas fram

Samlat grepp kring de brottsförebyggande frågorna

För att skapa en bred kunskapsbas till den här satsningen har Justitiedepartementet gjort ett antal besök runt om i landet hos både kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Justitieministern har även besökt Nederländerna för att studera brottsförebyggande arbete och kommer under denna vecka att göra ett besök i New York för att inhämta kunskap om hur man har arbetat där för att förebygga brott och öka tryggheten.

– Regeringen har under den här mandatperioden tagit ett samlat grepp kring de brottförebyggande frågorna efter många år av nedprioriteringar. Det här är en satsning som verkligen kan göra skillnad, kanske främst på lokal nivå där behovet av kompetens och förstärkt samverkan är stort. Jag ser framför mig att detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas under återstoden av mandatperioden, säger Morgan Johansson.

Kontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00