Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stärkt kompetensutveckling för förskolepersonal

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att de nationella skolutvecklingsprogrammen ska utvidgas för att bland annat möjliggöra utökade kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonal genom kontinuerlig och systematisk kollegial fortbildning.

En bra förskola lägger grunden för barnets fortsatta lärande. Förskolan spelar en viktig roll för barns utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. Forskning visar att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan än de som inte har deltagit, det gäller särskilt barn som har föräldrar med kort utbildning eller barn som av olika skäl lever i en utsatt situation.

- Förskolan är en viktig start i det svenska skolsystemet. Vi kan se att barn som fått bra förskola presterar bättre i prov som görs i nian. Därför är det viktigt att förskolepersonalen har goda förutsättningar för att arbeta pedagogiskt med barnen. Regeringen investerar i mindre grupper för barnen och bättre förutsättningar för personalen i förskolan och detta är en viktig del av det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

De nationella skolutvecklingsprogrammen syftar till att genom kollegialt lärande ge förutsättningar att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor, sätta lärandet i fokus och pröva aktiviteter direkt i undervisningen. Regeringen föreslår nu en utvidgning för att inkludera förskolan i programmen och därmed möjliggöra kompetensutveckling för förskolepersonal inom dem. För detta tillförs 15 mnkr per år fr.o.m. 2017. Totalt uppgår de nationella skolutvecklingsprogrammen då till 144 miljoner 2017. Därutöver tillkommer 6 miljoner kronor till Läslyftet och utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare med inriktning mot förskolan. Med förstärkningen innebär det att Läslyftet totalt omfattar 148 miljoner 2017.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.