Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige förbereder ratificering av klimatavtalet från Paris

Publicerad

Regeringen lämnar idag propositionen Godkännande av klimatavtalet från Paris, till riksdagen.

– Det är mycket positivt att Parisavtalet fått starkt stöd världen över. Regeringen har arbetat hårt för ett svenskt godkännande så tidigt som möjligt, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

För att Parisavtalet ska träda i kraft ska minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av det totala globala utläppen av växthusgaser ratificera det. Det är många länder som redan har ratificerat avtalet, och det ser nu ut att kunna träda i kraft redan i år.

EU och dess medlemsstater kommer att agera gemensamt inom ramen för Parisavatalet. Det pågår också ett arbete med en gemensam klimatlagstiftning inom ramen för EU:s energi- och klimatramverk 2030.

– Under våren kommer vi gå fram med en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk som förtydligar formerna om målen för klimatpolitiken. Det ska bli ordning och reda i klimatpolitiken och Sverige ska fortsätta ha en internationell ledartröja, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Faktaruta

Genom propositionen Godkännande av klimatavtalet från Paris, prop. 2016/17:16, och riksdagens godkännande blir det möjligt för Sverige att formellt tillträda Parisavtalet.

Världens länder enades om ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, vid klimatkonventionens tjugoförsta möte (COP21) i Paris i december 2015. Avtalet är historiskt eftersom det är det första globala klimatavtalet med åtaganden från alla deltagande länder.

Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt avtal som omfattar frågor som rör såväl EU:s befogenheter som medlemsstaternas. Det är ett så kallat blandat avtal och ska därför ratificeras av både EU och dess medlemsstater. För EU:s del kan detta ske efter att rådet fattat beslut om att EU ska godkänna avtalet och för medlemsstaterna efter det att deras nationella godkännandeprocesser avslutats.