Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har idag tagit beslut om att tillsätta en utredning som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i uppdrag att analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.

– Sedan den här regeringen tillträdde har vi varit väldig tydliga med att vi ska stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Nu tar vi fram de skarpa förslag som ska ge oss en bättre och mer fungerande minoritetspolitik. Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

I utredningens uppdrag ingår i huvudsak att göra en analys av minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar, samt att lämna förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks.

Utredningen ska också föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av beslut som är fattade med stöd ibland annat minoritetslagen ska införas, samt utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna.

Lennart Rohdin är sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2016 en översyn av minoritetslagen och behovet av ytterligare förtydliganden kopplade till Sveriges konventionsåtaganden för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga fem nationella minoriteter grundläggande rättigheter i hela landet, däribland rätten till information och delaktighet. Finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd i förvaltningsområdena för respektive språk, däribland rätt att använda språken i myndighetskontakter och rätt till barn- och äldreomsorg på språken.