Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ytterligare resurser för att skydda havsmiljön i Sverige

Publicerad

Målet om att skydda tio procent av våra marina områden till 2020 är inom räckhåll, men takten i arbetet med att föreslå och skydda områden behöver öka. I budgetpropositionen för 2017 ger regeringen ökade resurser för att skydda havsmiljön i Sverige.

Regeringen har i tidigare budgetpropositioner gjort stora satsningar på skydd av värdefulla områden. Regeringen bedömer att takten i arbetet med att inrätta skydd av marina områden behöver öka för att det ska vara möjligt att nå etappmålet om tio procent skydd av Sveriges marina områden till 2020. I budgetpropositionen för 2017 förstärker regeringen anslaget för skydd av marin miljö med ytterligare 15 miljoner kronor för 2017. Pengarna går till Havs- och vattenmyndigheten och ska användas till att kartera och undersöka marina miljöer samt till länsstyrelsernas arbete med att ta fram underlag för beslut. Det ökade anslaget är ett viktigt steg på vägen mot att nå etappmålet.

– Vi har mycket kvar att lära om den svenska havsmiljön. Genom att skjuta till mer pengar kan vi få mer kunskap och öka takten i arbetet med att skydda värdefulla havsområden, säger miljöminister Karolina Skog.

Handlingsplan för att nå etappmålet för skydd av marina områden

Sverige har antagit ett etappmål till 2020 som säger att vi ska skydda tio procent av vår marina miljö (inom miljömålssystemet). Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en handlingsplan om hur målet ska nås, som presenterades i juni 2016. I handlingsplanen bedömer Havs- och vattenmyndigheten att målet att skydda tio procent är inom räckhåll, men att det exempelvis krävs ett bättre kunskapsunderlag om Sveriges havsområden för att nå målen. Detta för att de skyddade områdena ska utgöra ett ekologiskt representativt och sammanhängande nätverk.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.