Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

74 tons lastbilar för klimatsmartare transporter och fler jobb

Publicerad

Regeringen beslutade idag om en lagrådsremiss rörande införandet av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Förslaget kommer ingå i en bredare godstrafikproposition, där regeringen även kommer lämna förslag som främjar godstransporter med järnväg och sjöfart.

–Det är glädjande att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Tyngre lastbilar på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt är en del i regeringens politik för mer effektiva transporter då detta möjliggör att en och samma lastbil kan bära mer last och det totala antalet lastbilar kan minska. Det övergripande målet är att flytta godstrafik från väg till järnväg och sjöfart. Regeringen har avsatt resurser för att införa en miljökompensation för godstransport på järnväg och kommer att genomföra åtgärder för att främja godstrafik på järnväg och med sjöfart.

Beslutet innebär att en så kallad bärighetsklass som klarar 74 tonslastbilar, kallad BK 4, införs. Ett begränsat antal vägar kommer att öppnas upp för 74 tons lastbilar. För att möta regeringens ambition om att flytta gods från väg till järnväg så kommer detta ske på ett ansvarsfullt sätt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart ändå inte är möjligt. Infrastrukturen ska inte skadas. Den totala klimat- och miljöeffekten måste också vara positiv.

–Detta innebär en effektivisering av basindustrins lastbilstransporter där järnväg och sjöfart inte är möjliga och att konkurrenskraften för svensk åkerinäring stärks. Tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll och arbetet med att stärka den svenska sjöfarten skapar detta fler jobb och ekonomisk utveckling, säger Anna Johansson.

Bakgrund:

Regeringens ambition är att mer gods ska flyttas över från väg till sjöfart och järnväg. För att stärka den svenska sjöfarten kommer regeringen att införa så kallad tonnageskatt till årsskiftet. Regeringen har även gett Sjöfartsverket i uppdrag att utreda hur kust- och inlandssjöfarten kan stärkas i Sverige.

Regeringens satsning på järnvägsunderhåll omfattar ett extra anslag på 1,34 miljarder kronor årligen. I budgetpropositionen för 2017 anslås även 200 miljoner kronor extra för kapacitetshöjande åtgärder för järnvägen. Detta främjar både gods- och persontrafik på järnvägen. För att uppnå väl fungerande och effektiva transporter på järnväg ska staten även ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet. Regeringen gav redan i april 2015 Trafikverket i att uppdrag att utreda trafik med längre och tyngre godståg. Trafik med längre godståg är nu i gång.

I den kommande propositionen kommer det förutom förslag för införandet av en högre bärighetsklass även finnas förslag för att stärka godstrafiken på järnväg. Regeringen har avsatt resurser för att införa en miljökompensation för godstransport på järnväg.

För att minska lastbilstrafikens klimatpåverkan har regeringen genomfört flera åtgärder för att främja ordning och reda på vägarna. Detta för att gynna lastbilstransporter av hög kvalitet. I budgetpropositionen för 2017 anslås 25 miljoner kronor per år fram till och med 2020 för att Polisen ska kunna förbättra och utöka kontrollerna av lastbilstrafiken.

Regeringen har även initierat ett arbete för att införa en vägslitageskatt på tung lastbilstrafik. Skattens syfte är att minska lastbilstrafikens klimatpåverkan och slitaget på vägarna. Skatten ska även genom ökade kontrollmöjligheter främja ordning och reda på vägarna. Både svenskregistrerade och utlandsregistreradelastbilar ska omfattas av skatten. Regeringen har tillsatt en utredning kring frågan som lämnar sitt slutbetänkande den nionde december.

Regeringen beslutade i april 2015 att höja den tillåtna maxvikten för tunga lastbilar från 60 till 64 ton. Det möjliggör att befintliga lastbilar avsedda för 60 ton kan lasta 64 ton. För 74 ton krävs speciella lösningar, bland annat fyra axlar. Det gör att 74 tons lastbilar i hög grad kommer att användas för specialiserade transporter som timmer- och flistransporter. 74 tons lastbilar kommer även i de flesta fall att vara helt nya och därmed vara utrustade med bästa tillgängliga miljöteknik.

Lagändringen som möjliggör trafik med 74 tons lastbilar ska träda i kraft den första mars 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.