Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Publicerad

2014 års sexualbrottskommitté har i dag, onsdagen den 5 oktober, överlämnat betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mari Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen, har varit kommitténs ordförande. Kommittén har bestått av tolv parla­mentariska ledamöter och åtta experter. Uppdraget har varit att göra en översyn av våldtäktsbrottet, granska och analysera hur rättsväsendet han­terar våldtäktsärenden samt överväga om åtgärder kan vidtas för att förbättra rutinerna när det gäller förordnande av målsägandebiträde.

– Jag är glad att sexualbrottskommittén kommer med så många konkreta förslag så som samtyckesfrågan och bättre stöd för brottsoffer. Vi behöver ha en tydlig lagstiftning på sexualbrottsområdet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Sexualbrottskommittén föreslår följande:

  • Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.
  • Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya brottsbeteckningar.
  • Det ska klargöras i lagtexten att sexualbrott som sker på distans, till exempel via internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska plats.
  • En ny omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett visst brott ska rubriceras som grovt införs i syfte att erhålla en skärpt syn på brott som begås mot barn, särskilt de barnen som har fyllt femton men inte arton år.
  • Ytterligare en grad, synnerligen grovt brott, föreslås för bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn.
  • Ett oaktsamhetsansvar införs för vissa sexualbrott.
  • En handlingsdirigerande bestämmelse föreslås i lagen (1988:609) om målsägandebiträde i syfte att säkerställa att prövningen av om ett målsägandebiträde ska utses sker omedelbart efter att en förundersökning om sexualbrott har inletts eller återupptagits.
  • Kraven på målsägandebiträdets kompetens och lämplighet skärps. Samtidigt föreslås att rätten för målsägandebiträdet att sätta ett annat ombud i sitt ställe genom så kallad substitution ska begränsas.
  • Flera myndigheter, bland annat inom rättsväsendet, bör tilldelas uppdrag för att hanteringen av sexualbrott ska förbättras.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00