Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Framtida kommunikationslösningar för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och hälsa och försvar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att sändningsutrymmet 694-790 MHz får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 maj 2018. Beslutet innebär att det s.k. 700 MHz-bandet får fortsatt användas för marksänd tv t.o.m. den 31 maj 2018. Regeringen har även beslutat att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, börja förbereda för hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa (de s.k. blåljusaktörerna) och försvar ska kunna utvecklas.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen gör det allt mer angeläget att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information på ett effektivt och säkert sätt. Skälet till regeringens beslut är alltså det förändrade säkerhetspolitiska läget som gör att försvarets och blåljusmyndigheternas användning måste säkerställas. Mot bakgrund av detta har regeringen idag fattat beslutet som rör sändningsutrymmet i det så kallade 700-bandet.

- Det är angeläget med en bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Samtidigt är det nödvändigt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. Regeringens uppfattning är att de båda intressena ska gå att förena, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Säkra och utvecklade kommunikationslösningar är av vital betydelse för Sveriges säkerhet. Detta gäller i synnerhet ur ett totalförsvarsperspektiv, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Det pågår för närvarande en utredning om hur behoven kan tillgodoses. Nu ska också MSB påbörja ett förberedelsearbete för hur en framtida kommunikationslösning för samhällsviktiga aktörer ska kunna utvecklas.

Regeringen gör bedömningen att det bland annat finns ett behov av en rättslig översyn av vissa frekvensfrågor.

De tv-företag som i dag har tillstånd att använda frekvenser kan fortsätta göra så enligt gällande tillståndsvillkor. Det framgångsrika arbete som aktörerna inom marksänd tv bedrivit för att frigöra 700-bandet för annan användning kan fortsätta.

Presskontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00