Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin tar emot Skolkostnadsutredningens betänkande

Publicerad

I dag tar utbildningsminister Gustav Fridolin emot Skolkostnadsutredningens betänkande. Den särskilda utredaren Nicholas Prigorowsky föreslår lösningar för en ökad transparens på skolmarknaden och mer lika villkor mellan kommunala och fristående skolor. Målet är att förbättra dagens system utan att medföra stora systemförändringar. Utredningens betänkande är ett led i processen med att uppfylla den blocköverskridande sexpartiöverenskommelsen som slöts inom Friskolekommittén 2013.

Utredningens förslag syftar till att på olika sätt öka transparensen på skolmarknaden och skapa mer lika villkor mellan kommunala och fristående skolor.

- Vi föreslår bland annat att alla skolors ekonomi ska redovisas till Skolverket och att Skolverket ska publicera den informationen, säger utredare Nicholas Prigorowsky.

Utredningen föreslår också ett antal förändringar i reglerna för hur kommunerna ger bidrag till fristående skolor. Dessa förslag innebär bland annat att ett nytt begrepp, strukturbelopp, införs. I strukturbeloppet ska ligga de resurser som fördelas efter barns och elevers olika behov och förutsättningar. Dessutom ska kommunerna alltid i efterhand kontrollera att de fristående skolorna fått rätt ersättning och kompensera de fristående skolorna om den utbetalade ersättningen varit för låg.

- Regeringen välkomnar att det nu finns övergripande förslag och bedömningar om hur systemet för bidrag till enskilda huvudmän för fristående förskolor och skolor kan förbättras. Det är viktigt att det blir tydligare hur bidragsbeloppen beräknats, inte minst för att minska antalet överklaganden av beslut om bidrag. En ökad insyn i hur resurser används inom skolväsendet bidrar till att visa på och säkerställa att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredningen lämnar också förslag i syfte att öka kommuners inflytande vid nyetablering av fristående skolor och för att säkerställa att antagning till fristående skolor sker enligt gällande regelverk.

- Utredningen har varit mån om att lämna förslag som har förutsättningar att förbättra dagens system utan att medföra stora systemförändringar. I det arbetet har vi fört en öppen dialog med skolmarknadens aktörer i syfte att lämna välgrundade förslag som har goda förutsättningar att fungera i praktiken, säger Nicholas Prigorowsky.

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss till myndigheter, organisationer och andra remissinstanser.

Nicholas Prigorowsky är ekonomidirektör i Landstinget Sörmland och ordförande i Rådet för kommunal redovisning. Nicholas Prigorowsky har tidigare varit ekonomichef i Huddinge kommun och har mångårig erfarenhet av kommunalekonomiska frågor.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Nicholas Prigorowsky
Särskild utredare
Mobil 076-785 76 56

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Genvägar