Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny fördelningsmodell för ALF-ersättning ska stärka den kliniska forskningens kvalitet

Publicerad

År 2019 införs en ny fördelningsmodell för statens ALF-ersättning till landstingen. Den nya modellen förväntas bidra till att stärka den kliniska forskningens kvalitet, öka dess kliniska betydelse och på så sätt främja hälso- och sjukvårdens utveckling. Regeringen har beslutat att bemyndiga Helene Hellmark Knutsson att underteckna överenskommelsen mellan staten och de sju ALF-landstingen om resursfördelningsmodellen för statens ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska forskningen.

- Det är mycket glädjande att staten och de landsting som har universitetssjukvård kommit överens om en fördelningsmodell där den kliniska forskningens kvalitet har en direkt påverkan på hur resurserna fördelas. Jag är övertygad om att detta kommer främja såväl forskningen som nyttan för patienterna i form av bättre och säkrare behandlingsmetoder, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Avtalet mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) reglerar statens och vissa landstings samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården samt statens ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och klinisk forskning. Från och med 2019 införs en ny modell för resursfördelning som innebär att tjugo procent av den årliga ALF-ersättningen, drygt 350 miljoner kronor, ska fördelas baserat på en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet.

Den nationella styrgruppen för ALF har nu tagit fram ett förslag till en ny resursfördelningsmodell och beslutat att rekommendera parterna att teckna en överenskommelse om denna. Styrgruppen har också enats kring ett förslag till överenskommelse mellan staten och berörda landsting om modellen. Regeringen har beslutat att bemyndiga Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, eller den hon sätter i sitt ställe att underteckna överenskommelsen för statens räkning. Planeringen i dag är att överenskommelsen ska undertecknas den 14 november.

Det viktigaste motivet för de återkommande utvärderingarna är att de ska belöna verksamhet med hög kvalitet och driva på högre kvalitet inom den kliniska forskningen. Genom utvärderingarna kommer man att kunna lyfta fram och premiera goda exempel på landsting som utmärker sig nationellt inom olika områden och därmed kan vara förebilder för de andra landstingen. Det långsiktiga målet är att lyfta hela nationens kliniska forskning. Modellen ska samtidigt skapa förutsägbarhet för landstingen i deras långsiktiga planering av den kliniska forskningen.

För att få underlag för resursfördelningen har regeringen tidigare gett Vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet. Uppdragen ska redovisas senast den 31 mars 2018. Utvärderingarna ska innefatta expertbedömning av olika underlag och indikatorer som forskningens förutsättningar, den genomförda forskningens kliniska betydelse och bibliometrisk utvärdering. Vetenskapsrådets redovisning av uppdragen kommer sedan att ligga till grund för fördelning av en viss del av ALF-ersättningen i enlighet med den överenskomna modellen. Utvärderingar planeras i framtiden att genomföras vart fjärde år.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.