Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nya pilotprojekt för kompetensförsörjning

Publicerad

Regeringen beslutade i dag, den 6 oktober, att ge Tillväxtverket i uppdrag att stimulera och stärka kompetensförsörjningen för små och medelstora industriföretag. Syftet med pilotprojektet är att genom informationskampanjer, sökbart stöd och uppföljning underlätta för små och medelstora företag att stärka sin konkurrens- och omställningsförmåga. Validering kan vara ett verktyg för att förbättra kompetensförsörjningen regionalt, och uppdraget syftar därför även till att utveckla de regionala kompetensplattformarnas arbete med validering som strategiskt verktyg för kompetensförsörjning.

- Kompetensförsörjningen har lyfts fram som en av de största utmaningarna för tillväxt. Genom en utökad och förbättrad kompetenskartläggning och validering mot aktuella yrkes- eller branschkrav kan företags rekrytering förbättras avsevärt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I uppdraget ska Tillväxtverket:

  1. Erbjuda stöd och sprida information om nyttan med kompetenskartläggning och validering för små och medelstora företag. I kunskapsspridningen ingår att synliggöra företagens kompetensbehov för att bland annat kunna matcha detta med nyanländas kompetens.
  2. Besluta om ansökt stöd till kartläggning och validering av kompetens.
  3. Följa upp insatserna och identifiera nya eller förändrade kompetensbehov för att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för industri och industrinära tjänsteföretag samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Under genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket samråda med Valideringsdelegationen 2015-2019. Erfarenheter och synpunkter från Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter ska också beaktas.

Tillväxtverket får använda 3 miljoner per år (2016, 2017 och 2018) för att genomföra uppdraget. 80 % av medlen ska kunna sökas av små och medelstora företag som stöd för kompenskartläggning och validering.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2019.

Uppdraget är ett av två uppdrag som regeringen i dag beslutade ge Tillväxtverket för att stärka företags kompetensförsörjning. Tillväxtverket uppdras även att stärka samverkan mellan skola, industri och industrinära tjänsteföretag.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.